Przejdź do treści.

Menu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PATRONATU STAROSTY ELBLĄSKIEGO
Rozdział I Zasady przyznawania Patronatu Starosty Elbląskiego
§ 1.
1.Niniejszy regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania Patronatu Starosty Elbląskiego nad wszelkiego rodzaju imprezami lub wydarzeniami np.: zawody sportowe, imprezy kulturalne, konkursy, targi, itp.), zwanymi w treści regulaminu przedsięwzięciami, a także nad udziałem reprezentantów powiatu w tych przedsięwzięciach.
2.Patronat, o którym mowa w ust. 1, może być przyznany bez względu na lokalizację przedsięwzięcia.
§ 2.
1.Prawo przyznania Patronatu Starosty Elbląskiego, jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter przedsięwzięć przysługuje wyłącznie Staroście Elbląskiemu po wcześniejszej pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w Elblągu.
2.Starosta Elbląski może objąć patronatem przedsięwzięcia służące m.in.
- promocji powiatu, - integracji społeczności lokalnych i regionalnych, - pobudzaniu aktywności gospodarczej, - rozwojowi sportu, turystyki, kultury, edukacji - polityce społecznej, - ochronie środowiska.
3. Starosta Elbląski nie obejmuje patronatem przedsięwzięć czysto komercyjnych oraz budzących wątpliwości co do zachowania zasad etyki.
§ 3.
Patronat jest wyróżnieniem honorowym.
§ 4.
1. Przyznanie patronatu nie jest związane bezpośrednio z udzieleniem wsparcia finansowego przez Powiat Elbląski.
2. Objęcie Patronatem Starosty Elbląskiego może być uzasadnieniem do wydatkowania środków finansowych powiatu w szczególności na zakup statuetek, pucharów oraz innych nagród rzeczowych.
§ 5.
Informacja o przyznaniu Patronatu Starosty Elbląskiego zamieszczana jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz przesyłana do wnioskodawcy drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
Rozdział II Uprawnieni do wnioskowania o przyznanie Patronatu Starosty Elbląskiego
§ 6.
Z wnioskiem o przyznanie Patronatu Starosty Elbląskiego przedsięwzięciu występuje organizator lub uczestnik przedsięwzięcia po otrzymaniu zgody organizatora.
§ 7.
Organizator przedsięwzięcia mającego charakter imprezy masowej zapewnia spełnienie wszelkich wymogów określonych w obowiązujących przepisach praw m.in w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.
§ 8.
Wniosek o którym mowa w § 6. składany jest w postaci formularza dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Elblągu: www.powiat.elblag.pl lub w sekretariacie
Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A pok. nr 106. Wzór wniosku o przyznaniu Patronatu Starosty Elbląskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 9.
1. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Starosty Elbląskiego nie może być krótszy niż 6 tygodni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3 Starosta Elbląski w szczególnych przypadkach może rozpoznać wniosek złożony bez zachowania terminu określonego w ust. 1.
Rozdział III Procedura Patronatu Starosty Elbląskiego
§ 10.
1. Wnioskodawca zwraca się do Starosty Elbląskiego z wnioskiem o przyznanie Patronatu Starosty Elbląskiego dla danego przedsięwzięcia.
2. Podpisany wniosek powinien być dostarczony do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Elblągu osobiście lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.
§ 11.
1. Złożony wniosek o przyznanie Patronatu Starosty Elbląskiego, kierowany jest do Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu w celu wydania opinii merytorycznej w sprawie zasadności przyznania patronatu.
2. Wydanie opinii następuje w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty złożenia wniosku.
§ 12.
1. O przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu Wnioskodawca informowany jest w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia wniosku przez Starostę Elbląskiego.
2. Odmowa przyznania Patronatu Starosty Elbląskiego nie wymaga uzasadnienia.
§ 13.
Ewidencję złożonych wniosków o przyznanie Patronatu Starosty Elbląskiego i informacji z przebiegu przedsięwzięć objętych patronatem prowadzi Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu.
§ 14
1. Objęcie Patronatem Starosty Elbląskiego określonego przedsięwzięcia wiąże się z obowiązkiem po stronie wnioskodawcy do poinformowania mediów o tym fakcie, zamieszczenia stosownych informacji w prasie oraz innych publikatorach oraz wizualizacji Patronatu poprzez umieszczenie symboli powiatu w miejscu przedsięwzięcia oraz na materiałach informacyjno-promocyjnych tj.: plakatach, reklamach, zaproszeniach, itp.
2. Wnioskodawca zobligowany jest umożliwić udział w przedsięwzięciu Staroście Elbląskiemu, bądź osobie przez niego upoważnionej.
3. Podczas trwania przedsięwzięcia, któremu przyznany został Patronat Starosty Elbląskiego, wnioskodawca ma obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych Powiatu Elbląskiego w widocznym miejscu.
4. Projekty materiałów promocyjnych z propozycjami umieszczenia symboli powiatu wnioskodawca dołącza do wniosku o udzielenie Patronatu Starosty Elbląskiego.
§ 15
1. Przyznanie Patronatu Starosty Elbląskiego stanowi zobowiązanie organizatora do złożenia pisemnej informacji z przebiegu przedsięwzięcia oraz z realizacji zobowiązań wynikających z § 14.
2. Organizator zobowiązany jest złożyć informację w Wydziale Promocji Edukacji Kultury i Sportu w ciągu 5 dni od zakończenia przedsięwzięcia. W miarę możliwości, do składanej informacji należy dołączyć dokumentację fotograficzną z przebiegu przedsięwzięcia. Wybrane materiały mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Powiatu Elbląskiego www.powiat.elblag.pl
3. Informacja z przebiegu przedsięwzięcia o której mowa w ust. 2 może być przesłana w formie elektronicznej.
§ 16.
W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat Starosty należy występować każdorazowo.
§ 17.
Nie wywiązanie się ze zobowiązań zawartych w § 14 i § 15 stanowić może podstawę do odmowy przyznania Patronatu Starosty Elbląskiego w przyszłości.
Rozdział IV Odebranie Patronatu Starosty Elbląskiego
§ 18.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Elbląski po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu może, odebrać przyznany uprzednio patronat. O odebraniu Patronatu wnioskodawca informowany jest niezwłocznie.
2. Odebranie Patronatu Starosty Elbląskiego nakłada na wnioskodawcę obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia przyznanego wnioskodawcy oraz zwrot przyznanych środków finansowych.

Poniżej znajdują się załączniki z formularzem wniosku o udzielenie patronatu.

document Wniosek o udzielenie Patronatu Starosty Elbląskiego (27 KB)

pdf Uchwały ZP zmiana wniosku patronat (891 KB)

Klauzula informacyjna dla podmiotów wnioskujących o przyznanie patronatu Starosty Elbląskiego

 1. Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z rozpatrywaniem wniosków o honorowy patronat jest Starostwo Powiatowe w Elblągu, z siedzibą w Elblągu, ul. Saperów 14A reprezentowane przez Starostę Elbląskiego. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: 82-300 Elbląg, ul. Saperów 14A;

 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą E-Puap; 

 • e-mailem: sekretariat@powiat.elblag.pl,

 • telefonicznie : (55) 239 49 00

 1. Inspektor ochrony danych - IOD

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Elblągu, w tym realizacji Państwa praw przez Starostwo Powiatowe w Elblągu, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Starostę Elbląskiego inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:

 1. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu związanym z postępowaniem o udzielenie patronatu Starosty Elbląskiego nad organizowanym przez Państwo przedsięwzięciem.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowią:

 • art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO;

 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);

 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.)

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Starostwo Powiatowe w Elblągu zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 1. Okres przechowywania danych

Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie patronatu Starosty Elbląskiego przetwarzane będą zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Urzędu.

 1. Przysługujące Państwu uprawnienia

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie patronatu Starosty Elbląskiego,  Wnioskodawcy przysługuje:

 • prawo dostępu do jego danych oraz otrzymywania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia procesu weryfikacji wniosku o patronat, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia informacji o przyznaniu (lub nie) patronatu Starosty Elbląskiego.

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny 2023

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski