Przejdź do treści.

Menu

PROJEKT NR 1
PROGRAM Erasmus+, Sektor Edukacja Szkolna, Akcja K2
TYTUŁ PROJEKTU: Career In Art (Kariera w sztuce)
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: obszar UE
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: wrzesień 2014- sierpień 2017r.
OGÓLNA WARTOŚĆ PROJEKTU: 230225.00 euro na wszystkich partnerów
UZYSKANA KWOTA DOFINANSOWANIA: 48250.00 euro dla naszej placówki
LICZBA INSTYTUCJI UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE: 6
LICZBA KRAJÓW TWORZĄCYCH KONSORCJUM: Polska, Słowacja, Słowenia, Belgia, Turcja, Rumunia

OPIS PROJEKTU:
Projekt skupia się na przygotowaniu uczniów liceów plastycznych, lub szkół średnich z klasami artystycznymi do zawodu artysty.
Przyszli absolwenci szkół plastycznych w obecnym świecie natkną się na wiele trudności. Mogą one dotyczyć znalezienia pracy, zniesienia krytyki swej twórczości, poradzenie sobie z sukcesem lub po prostu wybraniem właściwej ścieżki zawodowej. Jedno dzieło może dla kogoś być śmieciem a dla innych arcydziełem, dlatego wybranie zawodu artysty łączy się z ryzykiem.
Niemniej jednak, twórczość naszych absolwentów musi „umieć się sprzedać", aby byli w stanie zarobić na swoje utrzymanie. Nasi uczniowie muszą rozwijać swoją pasję, jednakże, muszą rozumieć potrzeby , wymagania i zasady rządzące obecnym rynkiem pracy.
Nasz projekt traktuje rozwój artystyczny uczniów jako sposób na wskazanie im przyszłej kariery i drogi życiowej.
Dzięki projektowi uczniowie rozwijali umiejętność komunikacji w językach obcych, poznawali inne kultury oraz stawać się bardziej otwartymi na inne sposoby myślenia. Nauczyciele, poprzez wymianę doświadczeń z zagranicznymi partnerami, mieli okazję nauczyć się nowych metod prowadzenia zajęć, spojrzeć z dystansu na własne sposoby nauczania i zastosować nowe metody we własnej pracy.
Uczniowie wzięli udział w serii wykładów i lekcji dotyczących życia zawodowego, budowania własnej marki, reklamy, tworzenia własnego portfolio, oraz przydatnych lekcji jak poprawnie napisać CV lub list motywacyjny. Poznawali różne techniki artystyczne i twórców w ich atelier, którzy opowiadali im o trudnościach w danym zawodzie.
Poznali również architekturę i historię sztuki szkół partnerskich i ich krajów. W ramach projektu odbyło się 50 wyjazdów zagranicznych uczniów i nauczycieli. W marcu 2015 partnerzy odwiedzili Polskę, gdzie odbyły się między innymi warsztaty z sitodruku, fotografii, animacji i historii sztuki w naszym regionie.
Wielkim sukcesem i wyróżnieniem okazało się zaproszenie do zaprezentowania naszego projektu i jego rezultatów podczas konferencji, które miało miejsce 17-19 maja 2017 roku, w Bonn. Projekt Career In Art został zaliczony do grona najlepszych projektów Erasmus + (Presentations of Erasmus+ Success Stories: Best practice results from Erasmus. A European conference on Dissemination and Impact in the School Sector, 17th – 19th May 2017 in Bonn, Gustav-Stresemann-Institut). Projekt znalazł się także w kompendium 130 najlepszych projektów i ich rezultatów w Europie.


PROJEKT NR 2
PROGRAM Erasmus+, Sektor Edukacja Szkolna, Akcja K1 Mobilność Edukacyjna
TYTUŁ PROJEKTU: Nauczyciel-menadżer w innowacyjnej szkole
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: obszar UE
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: czerwiec 2017- maj 2018
OGÓLNA WARTOŚĆ PROJEKTU:
UZYSKANA KWOTA DOFINANSOWANIA:
LICZBA INSTYTUCJI UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE: 1
LICZBA KRAJÓW TWORZĄCYCH KONSORCJUM: Polska

OPIS PROJEKTU:
Projekt "Nauczyciel-menadżer w innowacyjnej szkole" ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na jakość pracy szkoły i kluczowe umiejętności, jakie nabywają uczniowie w toku procesu edukacyjnego. W działaniach bezpośrednio wezmą udział trzy osoby - dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego i rewalidator, nauczyciel języka angielskiego i koordynator projektów międzynarodowych . Pośrednio odbiorcami projektu będą wszyscy pedagogiczni pracownicy szkoły, gdyż w założeniu projektu jest przeprowadzenie szeregu szkoleń rad pedagogicznych i wdrożenie zdobytych umiejętności w plan pracy szkoły.
Podstawowe cele projektu to:
- podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
- udoskonalenie procesu współpracy i synergii w szkole, organizacja czasu pracy,
- utrzymanie wysokiej jakości nauczania ogólnokształcącego i artystycznego,
- praca nowoczesnymi metodami nauczania i zapewnienie atrakcyjności nauczania,
- wymiana doświadczeń zawodowych z nauczycielami z innych krajów Europy, przygotowanie organizacji do podejmowania sie zadań o zasięgu międzynarodowym,
- wdrożenie w proces edukacyjny pracy nad umiejętnościami miękkimi uczniów poprzez zmodyfikowanie programów wychowawczych oraz programów rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,
- pełnienie roli ważnego ośrodka kulturotwórczego i utrzymanie wysokiej jakości działań pozaszkolnych dla młodzieży,
- zmodyfikowanie i unowocześnienie narzędzi ewaluacji prowadzące do poprawy jakości pracy placówki,
- umiejętna weryfikacja działań które szkoła będzie się podejmować tak aby zapewnić atrakcyjność i jakość nauczania i wychowania,
- doskonalenie procesu komunikacji na wielu płaszczyznach: N-N, N-U, N-R oraz komunikacja z innymi szkołami i instytucjami kultury i biznesu.

 


PROJEKT NR 3
PROGRAM Erasmus+
Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Tytuł projektu: „Otwarci na wiedzę- otwarci na Europę”
Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Okres realizacji projektu: 01.06.2016 r. -31.05.2018 r.
Wartość projektu: 48.113,00 Euro.
Opis projektu: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w dziedzinie gastronomii. 25 uczestników projektu podczas praktyk w Rimini we Włoszech poznaje środowisko zawodowe, organizację i kulturę pracy w kraju partnerskim oraz sprawdza swoje umiejętności dotyczące znajomości języka obcego (w tym fachowej terminologii).
Uczniowie biorący udział w projekcie przygotowywać się będą do wyjazdu poprzez cykl spotkań. Będą to zajęcia z języka włoskiego (20h), a także zajęcia kulturoznawcze (6h) mające na celu lepsze poznanie kultury, tradycji i obyczajów Włoch, zajęcia doradztwa zawodowego (6h).
W tym roku szkolnym w stażach wzięło już udział 13 uczestników, w r.sz. 2017/18 kolejna grupa 12 uczniów będzie przygotowywać się do wyjazdu na dwutygodniowe praktyki zaplanowane na maj 2018 r.

 


PROJEKT NR 4
Program: PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

Tytuł projektu: „Aktywni zawodowo w Europie”
Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. -31.07.2019 r.
Wartość projektu: 56.418,00 Euro (242 964,12 PLN)

Opis projektu:
Projekt skierowany do grupy 30 najlepszych uczniów technikum agrobiznesu i technikum przetwórstwa mleczarskiego, którzy chcieliby podszkolić swoje umiejętności zawodowe, zdobyć nowe doświadczenia oraz rozwinąć się językowo poprzez uczestnictwo w dwutygodniowych praktykach zawodowych w Rimini we Włoszech. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i nabycie konkretnych umiejętności preferowanych przez pracodawców na rynku pracy, zarówno lokalnym, regionalnym, krajowym czy też europejskim. Zdobyte doświadczenie zawodowe i osobiste pomoże im w promowaniu własnej osoby, planowaniu dalszej ścieżki kariery oraz poszerzaniu kompetencji poszukiwanych przez pracodawców na rynku pracy. Dzięki zdobyciu dokumentu Europass Mobilność oraz dokumentom potwierdzającym znajomość języka obcego uczestnicy projektu będą bardziej mobilni na europejskim rynku pracy. Nabyte kompetencje społeczno-personalne w sytuacji braku możliwości zatrudnienia w miejscu zamieszkania sprawią, że uczniowie będą w stanie bez obaw i strachu podjąć poszukiwania pracy w innym regionie, województwie, a nawet państwie.
Wyjazd poprzedzony jest cyklem warsztatów, które mają przygotować młodzież do zagranicznego pobytu i odbycia praktyk. Zajęcia przygotowawcze to m.in. zajęcia z treningu personalnego, które rozwijają umiejętności interpersonalne ułatwiające uczestnikom projektu zaaklimatyzowanie się w nowym środowisku, wzmocnią poczucie wartości, zniwelują "lęk przed nieznanym".
Warsztaty z doradztwa zawodowego w formie grupowej i indywidualnej pozwolą na zdiagnozowaniu predyspozycji uczestników i przygotować dokumenty aplikacyjne, a zajęcia z języka włoskiego oraz zajęcia kulturoznawcze przybliżą włoski język, włoską kulturę, tradycje i obyczaje. 


PROJEKT NR 5
PROGRAM Erasmus+, Sektor Edukacja Szkolna, Akcja K2
TYTUŁ PROJEKTU: Promoting Art (ProArt) – promowanie sztuki
MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: obszar UE
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01 wrzesień 2017- 31 sierpień 2019r.
OGÓLNA WARTOŚĆ PROJEKTU: 148 310.00 Euro euro na wszystkich partnerów
UZYSKANA KWOTA DOFINANSOWANIA: 32260.00 euro dla naszej placówki
LICZBA INSTYTUCJI UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE: 6
LICZBA KRAJÓW TWORZĄCYCH KONSORCJUM: Polska, Słowacja, Łotwa, Estonia, Portugalia, Bułgaria.

OPIS PROJEKTU:
Promoting Art to projekt współpracy partnerskiej, opracowany przez sześć europejskich szkół uczących sztuki, które wierzą, że sztuka jest integralną częścią naszej kultury i jest ważna w codziennym życiu, ponieważ zapewnia nam głębsze zrozumienie emocji, samoświadomości, przynosi kolor i piękno. Nauczyciele i uczniowie z Polski, Estonii, Bułgarii, Słowacji, Portugalii i Łotwy podzielą się wiedzą z dziedziny kultury, tradycjami i umiejętnościami mając do dyspozycji sztukę jako wspólny język.
Każde państwo partnerskie jest odpowiedzialne za zorganizowanie 2 wizyt dla zagranicznych nauczycieli i studentów, aby zapoznać gości z regionalną kulturą i tradycjami, ale także nauczyć i poeksperymentować z nowymi technikami artystycznymi, co rozszerzy myślenie i zrozumienie świata. Po każdym spotkaniu uczestnicy będą rozpowszechniać projekt, wprowadzać go w swoich krajach, dzielić się doświadczeniami i wiedzą z lokalnymi społecznościami organizując działania takie jak warsztaty, festiwale sztuki i wystawy. Uczniowie staną się nauczycielami i opracują warsztaty dla uczniów szkół podstawowych.
Projekt poprawi umiejętności artystyczne uczniów i przyczyni się do zwiększenia kwalifikacji i przyszłej kariery.
Celem projektu jest promocja sztuki również w Internecie, za pośrednictwem strony internetowej projektu i upowszechnianie działań związanych z projektem, poprzez pisanie artykułów prasowych i plakatów informujących o wydarzeniach takich jak festiwale sztuki i wystawy Projekt Promoting Art pozwoli uczniom i nauczycielom:

-     lepiej zrozumieć i pozytywnie reagować na różnorodność społeczną, językową i kulturową,

-     zwiększyć nasze doświadczenie we współpracy z europejskimi placówkami,

-     rozwinąć zdolność pracy w zespole, kreatywność i pewność siebie,

-     zwiększyć motywację i zainteresowanie zagraniczną sztuką i dziełami artystycznymi lub karierą artystyczną wśród absolwentów;

-     zwiększyć zaangażowanie lokalnych i regionalnych władz publicznych w jakościowy rozwój edukacji artystycznej i promocję wydarzeń artystycznych;

-     zwiększyć kompetencje uczniów, którzy będą musieli zmierzyć się z trudnościami w organizowaniu wydarzeń artystycznych, przezwyciężyć stres związany z przeprowadzaniem imprez lub warsztatów. W ten sposób staną się organizatorami i przedsiębiorcami - poznają rzeczywiste sytuacje, w których nigdy wcześniej nie byli.


PROJEKT NR 6

Tytuł projektu: "Doskonalenie procesów uczenia się i nauczania w szkole z Erasmus+".
Nazwa programu: POWERSE - konkurs wniosków Erasmus+ edukacja szkolna 2018 akcja 1 Mobilność edukacyjna.
Nr wniosku: 2018-1-PL01-KA101-048504.

Wartość projektu: 5 340.00 euro/23027,15 zł 
Liczba uczestników:
3 nauczycieli

Termin realizacji: 01.09.2018 – 31.08.2019
Jednostka realizująca projekt:Zespół Szkół w Pasłęku; 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28
Projekt został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"
Projekt miał na celu podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół w Pasłęku poprzez udział jej pracowników – dwóch nauczycieli języków obcych w mobilnościach zagranicznych (Piran - Słowenia, Graz - Austria). W trakcie szkoleń nauczyciele podnieśli swoje umiejętności i kompetencje zawodowe, mieli możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz pogłębienia współpracy międzynarodowej. Nawiązane przez nauczycieli kontakty międzynarodowe zaowocowały wymianą doświadczeń zawodowych, także dotyczących nowych rozwiązań stosownych w nauczaniu, w tym metoda open space, programowanie neurolingwistyczne, oraz wymiany spostrzeżeń na temat systemów edukacji w krajach pozostałych uczestników, czyli Niemcy, Austria, Węgry, Estonia, Łotwa i Chorwacja.

Tematyka zajęć obejmowała następujące obszary nauczania języka obcego:
• metoda „open space” - zastosowanie w środowisku szkolnym,
• metody nauczania umiejętności receptywnych (czytanie i pisanie),
• zasoby pracy w klasie z wykorzystaniem nowych technologii, CLIL,
• szczęście jako przedmiot szkolny,
• opowieści i metafory oraz ich wykorzystanie w klasie,
• efektywne techniki komunikacyjne,
• programowanie neurolingwistyczne NLP + VAKOG,
• praca z zasobami i kotwiczenie, metagramy,
• psychologia uczenia się, która pozwala sprostać wymaganiom i pokonywać stres związany z uczeniem się w możliwie najlepszy sposób oraz kształcenie pewnych siebie, kompetentnych społecznie i europejskich obywateli.
Wykaz mobilności:
Słowenia (Piran) - 23.09-29.09.2018
Austria (Graz) - 22.10-26.10.2018
Austria (Graz) - 25.02-01.03.2019

 


PROJEKT NR 7

Akcja 1: Mobilność Edukacyjna. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Tytuł projektu: „W POSZUKIWANIU SMAKÓW EUROPY” 
Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. -31.07.2020 r.
Wartość projektu:
48.832,00 € Euro.
W ZSEiT w Pasłęku realizowany jest projekt programu Erasmus+  „W poszukiwaniu smaków Europy” na lata 2018/20, który kierowany jest do grupy 24 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych, którzy docelowo po miesiącach warsztatów m.in. z doradztwa zawodowego, treningu personalnego, kulturoznawczych oraz językowych mają możliwość odbycia dwutygodniowych praktyk w Hiszpanii, w Maladze w zakładach gastronomicznych.

Celami projektu są: wsparcie młodzieży w nabywaniu kompetencji transwersalnych (przedsiębiorczość, wielojęzyczność); poznawanie nowej kultury; wspieranie uczniów w nabywaniu kompetencji zawodowych w celu poszerzania ich możliwości rozwoju zawodowego i zwiększenie szansy na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy; uatrakcyjnienie procesu kształcenia zawodowego; pogłębienie umiejętności posługiwania się językiem obcym wśród uczestników zarówno w sferze zawodowej jak też prywatnej;  możliwość rozwinięcia umiejętności osobistych takich jak: adaptacja w nowym środowisku i w pracy w krajach europejskich; poprawa stopnia przejrzystości i uznawania kompetencji zdobytych podczas okresu nauki zagranicą.

Decyzją FRSE Agencji Narodowej ERASMUS+ realizacja projektu została przedłużona do 31.07.2021 r. z powodu epidemii COVID-19.

 


PROJEKT NR 8

Program: PO WER na zasadach projektu Erasmus +
Sektor: Edukacja szkolna w ramach projektu: ,,Ponadwymiarowa mobilność kadry edukacji szkolnej’’
Tytuł projektu: ,,Skuteczni w pracy z agresywnymi i uzależnionymi”
Miejsce realizacji: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim
Okres realizacji: (16 miesięcy), od 01.09.2018 r. do 31.12.2019 r.
Wartość projektu: 24 578 euro ( 05 985,25 zł)
Ilość uczestników: 13

Opis projektu:
Głównym celem projektu było przeszkolenie pracowników placówki w zakresie radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami młodzieży, która często jest uzależniona od używek.
W ramach projektu 13 nauczycieli i wychowawców uczestniczyło w dwóch kursach zorganizowanych przez profesjonalne ośrodki szkoleniowe w Wielkiej Brytanii oraz w Hiszpanii.
Potrzeba takiego szkolenia wyniknęła z resocjalizacyjnego charakteru placówki. W ośrodku przebywają i uczą się chłopcy z różnych środowisk, z terenu całej Polski, którzy często eksperymentowali ze środkami odurzającymi, alkoholem, itp. W szkole nie mają tu dostępu do używek, z tego powodu przeżywają frustracje i zdarza się, że w sytuacjach stresowych reagują agresją-słowną lub fizyczną.

 


PROJEKT NR 9

PROGRAM Erasmus+. Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Tytuł projektu: „Nowe umiejętności = nowe możliwości”
Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. -31.08.2022 r.
Wartość projektu: 72.804,00 Euro.

Opis projektu:
Uczestnikami projektu będzie 40 uczniów ZSEiT w Pasłęku z klas kształcących w zawodach technik ekonomista (10 uczniów), technik agrobiznesu (14 uczniów), technik żywienia i usług gastronomicznych (16 uczniów).
Celem głównym projektu jest umożliwienie uczestnikom odbycia dwutygodniowych zagranicznych staży w Rimini we Włoszech, w wyniku których uczniowie podniosą swoje umiejętności i kompetencje zawodowe, praktycznie wykorzystają zdobytą wiedzę z zakresu kształcenia zawodowego w kontekście rynku UE, zapoznają się z nowymi tendencjami w obrębie danej branży zawodowej oraz nabędą podstawowych umiejętności posługiwania się j. włoskim w życiu zawodowym i codziennym, co ułatwi młodym ludziom poruszanie się po krajowym i europejskim rynku.
Realizacja projektu pomoże w wykształceniu w pełni samodzielnego, pewnego siebie absolwenta, komunikatywnego, otwartego na świat, konkurencyjnego na rynku pracy, gotowego profesjonalnie wykonywać obowiązki zawodowe, pobudzi ciekawość i aktywność w określonych sferach, umożliwi kontakt ze specjalistami w danych branżach, ukaże celowość dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, stworzy perspektywy wykorzystania swoich mocnych stron i planowania dalszego rozwoju osobistego.

 


PROJEKT Nr 10

PROGRAM Projektu Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Tytuł projektu: 
Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole" International teachers for international school
Numer projektu:
2020-1-PL01-KA101-078276
Miejsce realizacji projektu:
 Liceum Sztuk plastycznych w Gronowie Górnym
Okres realizacji projektu:
18 miesięcy,  2020-10-01 do 2022-03-31
Wartość projektu: 
14.016,00 EUR
Opis projektu:
Beneficjentami projektu, w liczbie 8 osób, będą nauczyciele i kadra kierownicza zainteresowana: rozwojem umiejętności planowania i zarządzania projektami , rozwojem współpracy w zakresie nauczania i uczenia się ,kadra psycho-pedagogiczna realizująca programy wychowawcze wzmacniające indywidualność uczniów, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i artystycznych chcący w pracy wykorzystywać nowoczesne technologie, krytyczne myślenie, nowatorskie podejście do zajęć, interdyscyplinarność i korelację ich przedmiotów z językiem angielskim.
Celem głównym projektu jest umożliwienie uczestnikom podniesienia swoich umiejętności językowych z zakresu języka angielskiego oraz kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach  zarówno w kraju, jaki i za granicą. Realizacja poprzednich 5 projektów EU z udziałem partnerów zagranicznych pokazała znaczenie zaspokojenia tej potrzeby dla rozwoju placówki. Jest to wyzwanie dla szkoły Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, która mimo różnorodności potrzeb cały czas dąży do rozwoju mając świadomość, że wysokie kompetencje niosą za sobą wysoką skuteczność oddziaływań. Ponadto podniesienie kompetencji językowych, będzie czynnikiem utrzymującym aktywne włączanie się w edukację nauczycieli, posłuży zwiększaniu zdolności adaptacyjnych pracowników oraz będzie inwestycją w kapitał ludzki zgodnie z założeniami UE, co poprawi system edukacyjny placówki.
Tygodniową mobilność zagraniczną pracowników szkoły planujemy wykorzystać na kursy językowe Developing 21st century skills in the classroom: CRITICAL THINKING oraz Improving your English w wykwalifikowanym Maksima Teacher Training Centre w Chorwacji - centrum z 30-letnią tradycją i wysokimi osiągnięciami w nauczaniu języków obcych.
Zakładamy, że na 10 miesięcy przed i po powrocie ze szkolenia wszyscy nauczyciele samodzielnie podnosić będą swoje kompetencje językowe.
Uczestnictwo naszej kadry w szkoleniu językowym da możliwość zapoznania się z europejskimi standardami pracy, umożliwi poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, przełamie niepokój i dyskomfort związany z dysproporcją pomiędzy znajomością języka obcego u uczniów a ich nauczycieli. Projekt przyczyni się do poprawy pod względem jakościowym naszej pracy oraz wzmocni kompetencje nauczycieli. Pozwoli na bardziej samodzielne poruszanie się w obszarze języka wiodącego w UE. Ponadto szkołą wzmocni swoją pozycję w środowisku lokalnym jako placówka, która prócz realizacji programu edukacyjnego, stale podnosi wiedzę i umiejętności kadry, dostrzega znaczenie kompetencji językowych w edukacji oraz dostarcza nauczycielom konkretnych narzędzi dla ich indywidualnego rozwoju.

 


PROJEKT NR 11

Program Erasmus+ w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 1
Tytuł projektu: „Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu 
Miejsce realizacji projektu: Zespół Szkół w Pasłęku
Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. - 30.11.2022 r.
Wartość projektu: 
60 371,00 Euro.
W ZS w Pasłęku realizowano projekt programu Erasmus+  „Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu, skierowany do grupy 30 uczniów technikum z klas kształcących w zawodach: technik hotelarz, technik logistyk, technik reklamy, a także 6-osobowej grupy nauczycieli, którzy uczestniczyli w działaniach typu job-shadowing oraz kursy i szkolenia.

Projekt zakładał realizację dwutygodniowych praktyk zawodowych dla trzech 10-osobowych grup uczniów w Portugalii, Hiszpanii i w Grecji, w zagranicznych firmach i hotelach oraz 5-dniowe szkolenia językowe i jobshadowing dla nauczycieli. Podczas mobilności praktykanci uczyli się pracy w lokalnych zakładach pracy oraz poszerzali swoją wiedzę zawodową o technikach i procesach stosowanych w zawodzie. Odbyli szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz otrzymali Certyfikat Mobilności Europass i certyfikat od organizacji przyjmującej. Przed mobilnościami odbyły się zajęcia integracyjne, zajęcia z przygotowania językowego, kulturowego i zawodowego, przygotowujące podwzględem kulturowym, zapoznające uczestników z kulturą, tradycjami i stylem życia w krajach stażu.

Cele projektu: wsparcie młodzieży i kadry w nabywaniu kompetencji transwersalnych (przedsiębiorczość, wielojęzyczność); poznawanie nowej kultury; wspieranie uczniów w nabywaniu kompetencji zawodowych w celu poszerzania ich możliwości rozwoju zawodowego i zwiększenie szansy na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy poprzez zdobyte europejskie certyfikaty EuroPass; uatrakcyjnienie procesu kształcenia zawodowego; wzmacnianie kompetencji kluczowych i umiejętności ogólnych, szczególnie podniesienie kompetencji językowych  w zakresie znajomości języka branżowego; wspieranie rozwoju specjalistycznych umiejętności wymaganych dla danego zawodu na rynku pracy, możliwość rozwinięcia umiejętności interpersonalnych, osobistych takich jak: adaptacja w nowym środowisku i w pracy w krajach europejskich; poprawa stopnia przejrzystości i uznawania kompetencji zdobytych podczas okresu nauki zagranicą.

 


 PROJEKT NR 12

Program Akredytacja Erasmus+. Akcja 1 Mobilność edukacyjna. Kształcenie i szkolenie zawodowe
Tytuł projektu: „Pracuję, doświadczam i uczę się Europy”
Okres realizacji projektu: 01.09.2021 -30.11.2022
Liczba uczestników: 29 uczniów + 4 opiekunów
Wartość projektu: 56.474,00 Euro
Projekt skierowany był do 29 uczniów ZSEiT kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, którzy odbyli dwutygodniowe staże zagraniczne w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii oraz uczestniczyli w warsztatach przygotowawczych do wyjazdu: językowe (odpowiednio: z języka niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego), kulturoznawcze, spotkania grupowe i indywidualne z doradztwa zawodowego oraz warsztaty rozwoju osobistego połączone z integracją grupy.
Cele projektu:
- zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów będących na wstępnym etapie kształcenia zawodowego potwierdzone dokumentacja ECVET w trakcie 2 tygodniowych praktyk w kraju europejskim (Niemcy, Włochy, Hiszpania),
- aktywowanie młodzieży oraz umożliwienie uczniom rozwoju zawodowego, osobistego oraz kompetencji społecznych, w tym łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
- zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów na krajowym i europejskim rynku pracy, poprzez zdobyte europejskie certyfikaty - ECVET i EuroPass,
- podniesienie świadomości językowej uczniów w zakresie znajomości języka branżowego oraz bliższe poznanie tradycji i kultury kraju goszczącego.


PROJEKT NR 13

Program Akredytacja Erasmus+. Akcja 1 Mobilność edukacyjna. Kształcenie i szkolenie zawodowe
Tytuł projektu: „Europejskie staże drogą do profesjonalizmu” – w realizacji
Okres realizacji projektu: 01.06.2022 -31.08.2023
Liczba uczestników: 25 uczniów + 3 nauczycieli (szkolenie job shadowing) + 3 opiekunów
Wartość projektu: 54.992,00 Euro
Projekt skierowany jest do 25 uczniów ZSEiT kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, którzy odbywać będą dwutygodniowe staże zagraniczne w Niemczech, Włoszech i Portugalii. Przed wyjazdem młodzież uczestniczyć będzie w warsztatach przygotowawczych do wyjazdu: w zajęciach językowych (odpowiednio: z języka niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego), kulturoznawczych, w spotkaniach grupowych i indywidualnych z doradztwa zawodowego oraz w warsztatach rozwoju osobistego połączonych z integracją grupy.3 nauczycieli uczestniczyć będą w 5 dniowym szkoleniu typu job shadowing.
Cele projektu:
- zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów będących na wstępnym etapie kształcenia zawodowego potwierdzone dokumentacja ECVET w trakcie 2 tygodniowych praktyk w kraju europejskim (Niemcy, Włochy, Portugalia),
- aktywowanie młodzieży oraz umożliwienie uczniom rozwoju zawodowego, osobistego oraz kompetencji społecznych, w tym łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
- zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów na krajowym i europejskim rynku pracy, poprzez zdobyte europejskie certyfikaty - ECVET i EuroPass,
- podniesienie świadomości językowej uczniów w zakresie znajomości języka branżowego oraz bliższe poznanie tradycji i kultury kraju goszczącego,
- podniesienie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego i poziomu jakości nauczania poprzez 5 dniowe mobilności zawodowe kadry - job shadowin.


PROJEKT NR 14

Program Erasmus+, KA122-SCH - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej
Numer projektu: 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015242
Miejsce realizacji projektu: Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
Data rozpoczęcia projektu: 01-12-2021
Data zakończenia projektu: 30-11-2022
Kwota dofinansowania: 22 458,00 €
Tytuł projektu: Odkrywamy Nowe (Discovering New)

ŁĄCZNA ilość mobilności:
12 uczniów
4 nauczycieli opiekunów
1 nauczyciel na job shadowing
5 nauczycieli na szkolenia
2 nauczycieli na wizytę przygotowawczą

Opis projektu:
Projekt Odkrywamy Nowe powstał, aby umożliwić uczniom i nauczycielom podniesienie swoich umiejętności i kompetencji, aby mogli stanowić konkurencję na trudnym rynku pracy. Jego głównymi założeniami było podniesienie kompetencji językowych z j. angielskiego wszystkich uczestników, zwiększenie umiejętności artystycznych uczniów podczas warsztatów zagranicznych oraz job shadowing nauczyciela projektowania multimedialnego, podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w specjalistycznych kursach z zakresu cyfryzacji oraz wdrożenie ich w szkole, edukacja medialna i krytyczne myślenie, kształcenie umiejętności interpretacji i analizy w kontakcie z przekazem medialnym.

Realizując projekt nasi uczniowie i nauczyciele rozwinęli się na polu zawodowym. Mogli usprawnić swój warsztat pracy i nabyć nowe umiejętności, poznać dobre praktyki i wymienić się doświadczeniami, co następnie wpłynęło na podniesienie jakości pracy w placówce oraz nadanie jej bardziej nowoczesnego, europejskiego wymiaru. Wszystkie zakładane cele udało się nam osiągnąć: Cel 1 Doradztwo zawodowe - zwiększenie umiejętności artystycznych i językowych uczniów biorących udział w warsztatach zagranicznych oraz job shadowing nauczyciela projektowania multimedialnego. Cel 2 Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w specjalistycznych kursach z zakresu cyfryzacji- dogłębna znajomość programów na platformie Microsoft for Education oraz wdrożenie ich w szkole. Cel 3 Media Literacy and Critical Thinking: Read between the Lines - Edukacja medialna i krytyczne myślenie: czytanie między wierszami - umiejętność krytycznej analizy języka medialnego i rozpoznania fake newsów Cel 4 Wzrost kompetencji językowych z języka angielskiego wszystkich uczestników- płynność i słownictwo Projekt zakładał wielopłaszczyznowe,ale komplementarne, spójne działania z zakresu: grupowej mobilności uczniów, job shadowing oraz specjalistycznych kursów.

Realizacja: Jakie działania zostały zrealizowane w projekcie.
Zrealizowaliśmy 2 grupowe mobilności uczniów -2 grupy po 6 uczniów i 2 opiekunów na Słowację i na Łotwę, wyjazd 1 nauczyciela na job shadowing w szkole partnerskiej na Łotwie na wydziale.

Multimediów oraz specjalistyczne kursy dla 5 nauczycieli w europejskich centrach szkoleniowych we Włoszech i Irlandii. Wszystkie te działania pomogły nam osiągnąć cele projektu, podnieść jakość kształcenia w naszej placówce, zapewnić jakość nauczania zgodną z europejskimi standardami. Działania zostały zaplanowane w taki sposób, aby odziaływanie nie było jednostkowe - zarówno uczniowie biorący udział w warsztatach, jak i n-le biorący udział w kursach podzielili się zdobytą wiedzą z całą społecznością szkolną organizując 2 warsztaty dla pozostałych uczniów i rady szkoleniowe. Był to sprawdzian przyswojonej wiedzy i motywacja do dalszego zgłębienia technik plastycznych i edukacyjnych. Powstały ankiety ewaluacyjne po każdej z mobilności, by ocenić stopień zadowolenia z odbytych podróży, stopień nabytych umiejętności. Wyniki zostały zebrane i omówione przez grono pedagogiczne. Nauczyciele i uczniowie wdrażali nowe umiejętności do swojej pracy.


PROJEKT NR 15

Program Erasmus+, Sektor Edukacja szkolna
Typ akcji: KA120-SCH - Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacji szkolnej
Nr wniosku: 2021-1-PL01-KA120-SCH-000044363
W ramach przyznanej Akredytacji złożyliśmy wniosek o płatność -Umowa finansowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388 w ramach Programu Erasmus+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób
Miejsce realizacji projektu: Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
Data rozpoczęcia projektu: 01-06-2022
Data zakończenia projektu: do 31.08.2023 r. z możliwym wydłużeniem do 24-05-2024
Kwota dofinansowania po skorygowaniu budżetu: 23758,00 €

Wsparcie obejmowało szeroki zakres działań, w tym warsztaty, wykłady i kursy doskonalenia zawodowego kadry, grupową mobilność dla uczniów, oraz inne działania. Wszystkie działania przyczyniły się do rozwoju placówki, pomogły nabyć uczniom i nauczycielom nowe kompetencje. Projekt zakładał spełnienie następujących celów
1. Podniesienie kompetencji językowych z języka angielskiego wszystkich uczestników- uczniowie i nauczyciele
2. Zwiększenie umiejętności artystycznych uczniów biorących udział w kursach lub warsztatach zagranicznych
3. Nowe umiejętności i kompetencje kadry pedagogicznej w obszarach zgodnych z potrzebami placówki i nauczycieli
4. Zwiększenie wymiaru międzynarodowego w procesie nauczania i wychowania

W terminie od 17 do 21 lipca 2023 – 3 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu o tytule „Modern and contemporary art in Paris”. Kurs pomógł uczestnikom poprawić swój warsztat pracy- nauczyli się jak zintegrować sztukę współczesną z praktyczną lekcją, rozwijać umiejętności wizualne, aby zrozumieć, jak artyści i projektanci reagują na wyzwania kulturowe i społeczne swoich czasów. Rozwinęli umiejętności krytycznego myślenia w celu analizowania i kontekstualizowania głównych dzieł artystycznych w nurtach sztuki nowoczesnej i współczesnej. 

W terminie 19-26 sierpnia 2023 – 5 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu o tytule „Student Centred Classroom – teachers as promoters of active learning”. Kurs ten został stworzony dla nauczycieli, którzy chcieli dowiedzieć się więcej  na temat zarządzania efektywną i nowoczesną klasą, która zachęca do uczestnictwa i zaangażowanej nauki przy użyciu najnowszych technik cyfrowych i metodycznych. Dodatkowo wprowadzał treści z zakresu kompetencji kluczowych i myślenia krytycznego.

W ramach projektu uczniowie wyjechali na warsztaty w szkole partnerskiej w miejscowości Overpelt w Belgii w terminie 9-13 października 2023.  W czasie licznych warsztatów artystycznych uczniowie podnosili kompetencje artystyczne służące ich rozwojowi i prawdopodobnej przyszłej ścieżce kariery.  

Uczestnicy wzięli udział w warsztatach • Media cyfrowe, • Techniki szkicowania i ilustracji, • Projektowanie przestrzenne, • Warsztaty fotograficzne – zdjęcia natury, • Projektowanie, • Edukacja wizualna, • Projekt graficzny, • Ilustracja.  Zapoznali się także  z różnymi artystami ich twórczością w muzeach: Glasshouse w Lommel, Antwerpen-Centraal i KMSKA w Antwerpii, Labiomista i C-mine w Genk, Muzeum Mody oraz Z33 i Villa wyobraźni w Hasselt.

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny 2023

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski