Przejdź do treści.

Menu

Zdjęcie numer 1 w artykule: RPO Warmia i Mazury 2007-2013 Zdjęcie numer 2 w artykule: RPO Warmia i Mazury 2007-2013 Zdjęcie numer 3 w artykule: RPO Warmia i Mazury 2007-2013

 

PROJEKT NR 1
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Działanie: 2.1
Poddziałanie: 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna
Tytuł projektu: „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”
Miejsce realizacji projektu: Województwo Warmińsko - Mazurskie
Okres realizacji projektu: 2008 r. – 2009 r.
Ogólna wartość projektu: 1.795.620,00 zł
Wkład własny powiatu elbląskiego:12.964,00 zł
Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Partnerzy projektu: Powiat Elbląski + powiaty ziemskie województwa warmińsko - mazurskiego
Opis projektu: Powiat elbląski jest partnerem w projekcie pn „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”. Uczestniczą w nim również pozostałe powiaty ziemskie województwa warmińsko –mazurskiego. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Projekt ma na ceku ukierunkowanie ruchu turystycznego na wskazane i promowane zasoby turystyczne zidentyfikowane na terenie regionu Warmii i Mazur poprzez system informacji wizualnej. System będzie stworzony poprzez wykonanie i umiejscowienie drogowych znaków turystycznych do oznakowania atrakcji turystycznych na terenie całego województwa oraz wykonanie i umiejscowienie wielkogabarytowych tablic informacyjnych.
Informacyjne znaki drogowe wskazywać będą konkretne atrakcje turystyczne, natomiast wielkogabarytowe tablice informacyjne opisywać będą ciekawe obszary i znajdujące się tam lokalne zasoby turystyczne. Informacja będzie przetłumaczona na język angielski, niemiecki i rosyjski.
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach tego projektu będą oznaczone szlaki: Fortyfikacji Mazurskich, Kopernikowski, Kanału Elbląskiego oraz Pętla Grunwaldzka.

 

PROJEKT NR 2
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Priortet: Turystyka
Działanie: Promocja województwa i jego oferty turystycznej
Tytuł projektu: „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”
Miejsce realizacji projektu: Miasto Elbląg, Powiat Elbląski Gminy: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Pasłęk, Rychliki Powiat Iławski Miasto Iława, Gminy: Iława, Zalewo Powiat Ostródzki Miasto Ostróda, Gminy: Ostróda, Małdyty, Miłomłyn)
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2011 r.
Ogólna wartość projektu: 3.300.000,00 zł
Wkład własny powiatu elbląskiego:152.150,00 zł
Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Partnerzy projektu: Powiat Elbląski, Powiat Iławski, Powiat Ostródzki
Opis projektu: Działania w projekcie obejmują:
  1. Opracowanie studium wykonalności projektu.
  2. Wykonanie 3 makiet pochylni.
  3. Wykonanie 3 stoisk promocyjnych obszaru Kanału Elbląskiego.
  4. Opracowanie logo i layout obszaru Kanału Elbląskiego, budowa i utrwalanie marki.
  5. Stworzenie i redakcja strony WWW obszaru Kanału Elbląskiego.
  6. Opracowanie filmu i płyty multimedialnej o obszarze Kanału Elbląskiego.
  7. Organizacja 3 imprez promocyjnych, w powiecie elbląskim-we wrześniu 2009 r.
  8. Wydanie mapy i przewodnika po obszarze Kanału Elbląskiego.
  9. Organizacja wizyt studyjnych, udział w targach krajowych i zagranicznych.
  10. Promocje medialna, 3 konferencje promocyjne, w tym w powiecie elbląskim w I kwartale 2009 r.
 
Efektem realizacji projektu ma być utrwalona marka obszaru, partnerska współpraca partnerów projektu oraz coroczna impreza promocyjna kojarzona z obszarem Kanału Elbląskiego.
 
+PROJEKT NR3
Regionalny Program Operacyjny Warmia- Mazury na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 3 – “Infrastruktura społeczna”
Działanie 3.2 – “Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej”
Poddziałanie 3.2.1. – “Infrastruktura ochrony zdrowia” PRO 2007-2013
Tytuł projektu - “Ucyfrowienie Pracowni Radiologicznej Szpitala Powiatowego w Pasłęku”
Projekt dotyczył ucyfrowienia pracowni RTG metodą pośredniej radiografii cyfrowej CR polegającej na zastąpieniu tradycyjnych filmów, kaset i urządzeń wywołujących, systemem płyt fosforowych. Obraz z płyt jest odczytywany w skanerze dzięki czemu uzyskuje postać cyfrową i jest z łatwością edytowany, przesyłany w celach diagnostycznych, kopiowany, archiwizowany i drukowany. Wybrane urządzenia medyczne są oparte o technologie najwyższej generacji, spełniają wszystkie wymagane standardy. Jest to wysokiej klasy sprzęt do radiologii cyfrowej, który zapewnia wysoką jakość wykonywanych procedur medycznych.
Celem nadrzędnym projektu była poprawa zdrowia mieszkańców Powiatu Elbląskiego jako czynnika rozwoju społecznego – gospodarczego regionu.
Celem bezpośrednim projektu była poprawa wyposażenia w specjalistyczny sprzęt pracowni RTG w szpitalu. Z pracowni korzystają pacjenci hospitalizowani w szpitalu, chorzy przebywający w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, jak również pacjenci ambulatoryjni kierowani przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów oraz pacjenci lekarzy prowadzących prywatne praktyki lekarskie. Ponadto unowocześnienie pracowni RTG pozwoliło na wzmocnienie i poszerzenie bazy diagnostycznej, szersze otwarcie na pacjenta ambulatoryjnego oraz znaczne skrócenie czasu diagnostyki. Wdrożenie ucyfrowienia poprawiło stopień bezpieczeństwa pacjentów i personelu, umożliwiło pełną archiwizację oraz szybki dostęp do wykonywanych zdjęć.
W ramach realizacji projekty zakupiono: Czytnik CR, Stację Technika, Kasety CR, 2 Drukarki Laserowe, Stację Lekarską, 2 Monitory 2MP, Serwer PACS MP PACS Serwer Optimum, Stacje Przeglądowe, Oprogramowanie Diagnostyczne i Archiwizacyjne.
Zgodnie z umową wartość Projektu wyniosła 322 307,42 zł wydatki kwalifikowalne 320 345,95 zł w tym dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 256 276,76 zł, co stanowi 80 % wydatków kwalifikowalnych. Środki własne szpitala to kwota 64 069,19 zł (20% wydatków kwalifikowanych).
Rozpoczęcie inwestycji 15.07.2008 r. – zakończenie finansowe 30.11.2009 r.

 

 
PROJEKTNR4
Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury na lata 2007 - 2013
Priorytet : 5 "Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna"
Działanie 5.1 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny"
Podziałanie 5.1.6." Infastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny"
Tytuł projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1103 N na odcinku Kazimierzowo - Wikrowo od km 3 + 643 do km 5 + 543 i remont odnowa nawierzchni) na odcinku Gronowo Elbląskie – Stare Dolno od km 17 + 000 do km 28 + 781"
Okres realizacji - 2009-2010
Wartość inwestycji: 5733693,66, kwota dotacji: 3833078,30
Wkład powiatu elbląskiego: 1900 615,36
Opis projektu - działania projektowe polegały na:
A. przebudowie drogi na odcinku Kazimierzowo - Wikrowo - poprzez poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej z szer.5,0 m do 5,5 - 6,0 m. Na odcinku przez osiedle Adamowo w km 3+913 do km 4+333 zaprojektowano przekrój półuliczny z chodnikiem od strony osiedla. Zaprojektowano również dwie zatoki autobusowe oraz zjazdy do każdej posesji osiedla Adamowo. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nowej nawierzchni wraz z poszerzeniem do szer. 5,5 m w przekroju szlakowym oraz 6,0 m w przekroju półulicznym z chodnikiem o szer. 1,25 m od strony osiedla oraz budowy 2 zatok autobusowych. Początek przebudowy przewidziano na skrzyżowaniu z droga nr 7 w miejscu planowanego zakończeniu robót związanych z przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku Jazowa - Elbląg. Zakończenie robót zlokalizowane jest w miejscu zakończenia przebudowy drogi powiatowej nr 09180 Helenowo - Elbląg.
B. remoncie drogi na odcinku Gronowo Elbląskie - Stare Dolno, który obejmował:
- oczyszczenie nawierzchni i skropienie bitumem,
- frezowanie warstw nawierzchni asfaltowej na zimno o głębokości do 5 cm oraz wzmocnienie nawierzchni poprzez: mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczna asfaltowa, grysowo-żwirowa standard II) w ilości 75 kg/m2 na całym odcinku, wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem sortowanym, grubość warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 10 cm, ułożenie warstwy pośredniej z geosiatkio wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i w poprzek o Rn 90 kN/m oraz wykonanie warstwy ścieralnej z mieszkanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, grysowej, grubości po zagęszczeniu 5 cm na całym odcinku).
Dodatkowo wykonany został remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1103N Gronowo Elbląskie - Stare Dolno.
 

PROJEKT NR 5
Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury na lata 2007 - 2013
Priorytet: "Infrastruktura społeczna"
Działanie 3.1 "Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną"
Tytuł projektu "Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pasłęku z przeznaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa"
Okres realizacji - 2009-2011
Wartość inwestycji: 1 258 002,26, kwota dotacji: 876 644,28
Wkład powiatu elbląskiego: 381 357,98
Opis projektu: Projekt obejmuje modernizację i wyposażenie istniejącego budynku Zespołu Szkół w Pasłęku oraz budowę łącznika z przeznaczeniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa. W pierwszym roku funkcjonowania placówki - roku szkolnym 2011/2012 – na kierunek: technik hotelarstwa zakłada się uruchomienie 1 oddziału. Dzięki zrealizowaniu projektu bezpośrednio powstaną dwa nowe miejsca pracy: na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz robotnika gospodarczego.

 

PROJEKT NR 6
Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury na lata 2007 - 2013
Priorytet: 5 "Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna"
Działanie 5.1 "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny"
Podziałanie 5.1.6." Infastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny"
Tytuł projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1103 N Bielnik Drugi – Jegłownik – Gronowo Elbląskie – Stare Dolno – Marwica na odcinku Stare Dolno – Powodowo – Wysoka od km 21 +048 do km 23 + 248 o długości 2,2 km, Gm. Rychliki"
Okres realizacji – 2010 r.
Wartość inwestycji: 4 791 121,03, kwota dotacji: 3 115 084,63
Wkład powiatu elbląskiego: 1 676 036,40
Opis projektu - prace budowlane polegały na:
A. przebudowie drogi na odcinku Stare Dolno - Powodowo - Wysoka - polegały na poszerzeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej z szerokości 4,0 m do 5,5 m.
W ramach przebudowy drogi przeprowadzone zostały następujące działania:
- zmianie uległ układ sytuacyjny drogi, a także rozwiązania wysokościowe,
- przeprowadzone zostało odwodnienie terenu,
- roboty ziemne polegające na wykonaniu m.in. nasypów,
- zmiana konstrukcji nawierzchni - na przebudowanym odcinku drogi przyjęto kategorie ruchu KR3. Wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni obliczono w oparciu o mechanistyczne metody projektowania.
B. remoncie mostu i przepustów – wykonane roboty remontowe miały na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego istniejących obiektów. Po ich wykonaniu nastąpiła poprawa bezpieczeństwa korzystania z obiektów oraz polepszenie w odprowadzeniu wód z terenu zlewni. Wykonane zostały umocnienia wlotów i wylotów żelbetowymi ścianami czołowymi oraz dno na wlocie i wylocie kamieniem na podbudowie z betonu. Remont mostu polegał na wymianie nawierzchni asfaltowej izolacji płyty żelbetowej wg projektu drogowego usunięciu luźnego betonu, wypełnieniu ubytków, oczyszczeniu i pomalowaniu balustrad stalowych. Widoczne zbrojenie zostało oczyszczone z korozji, a następnie zabezpieczone antykorozyjnie i wypełnione zostały ubytki betonem. Po obu stronach mostu za przyczółkami wykonane zostały płyty przejściowe, schodkowe, a także betonowe. Po obu stronach przyczółków wykonano w miejscu istniejących) cieki skarpowe wykonane z elementów prefabrykowanych.

 

PROJEKT NR 7
Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury na lata 2007 - 2013
Priorytet: 5 "Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna"
Działanie 5.2 "Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu"
Podziałanie 5.2.1." Infastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny"
Tytuł projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1145 N Milejewo – Nowe Monasterzysko – Młynary – odcinek Milejewo – Majewo od km 0 + 000 do km 2 + 656,80"
Okres realizacji – 2010 r.
Wartość inwestycji: 3 814 888,28, kwota dotacji: 2 629 832,08
Wkład powiatu elbląskiego: 1 185 056,20
Opis projektu: przebudowa polegała na poszerzeniu, wyprofilowaniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej do przeniesienia obciążenia KR3, oraz wykonaniu chodników na terenie zabudowy wsi Milejewo i wsi Majewo, wykonaniu miejsc postojowych w miejscowości Milejewo, wykonaniu zatok autobusowych w miejscowości Majewo, wykonaniu instalacji odwodnienia drogi we wsi Milejewo zjazdów do posesji oraz dróg polnych, remontu istniejących przepustów pod drogą.

 

PROJEKT NR 8
Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury na lata 2007 – 2013
Priorytet: 2 „Turystyka”
Działanie: 2.1 "Wzrost potencjału turystycznego"
Poddziałanie 2.1.4 "Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna"
Tytuł projektu "Budowa bazy rekreacyjno-biwakowej przy pochylni Buczyniec"
Okres realizacji - 2008-2009
Wartość inwestycji: 1 512 078,19, kwota dotacji: 1 074 144,39
Wkład powiatu elbląskiego: 437 933,80
Opis projektu: w skład inwestycji wchodzi budowa części biwakowej, budowa części rekreacyjnej, budowa boisk i placu zabaw, drogi dojazdowej wraz z parkingami, budowa pomostu, budowa niezbędnej infrastruktury technicznej przyłącze energetyczne, doprowadzenie wody budowa ogrodzenia oraz 4 wiat zadaszenia).

 

PROJEKT NR 9
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013
Priorytet: VI
Działanie: 6.2
Tytuł projektu: „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej powiatu elbląskiego".
Okres realizacji projektu: 01.03.2010 r. – 30.11.2012 r.
Ogólna wartość projektu: 1.254.223,37 zł
Uzyskana kwota dofinansowania: 1.003.378,68 zł
Opis projektu:
W ramach projektu wykonano instalacje solarne w sześciu obiektach użyteczności publicznej: Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku, Domu Pomocy Społecznej w Rangórach, Domu Społecznej we Władysławowie i Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.
W całym przedsięwzięciu wykorzystano 275 urządzenia jednostki wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii cieplnej o łącznej powierzchni 631,9 m2, co w przyszłości pozwoli na zaspokojenie ponad 50 procent zapotrzebowania na ciepłą wodę. Inwestycja była realizowana w ramach projektu „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej powiatu elbląskiego".
Instalacje kolektorów słonecznych wykorzystywać będą energię słońca do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej, a tym samym umożliwią osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego. Nie bez znaczenia pozostaje też aspekt finansowy. Szacuje się, że roczne oszczędności wyniosą od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych.

 

PROJEKT NR 10
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013
Priorytet: VII
Działanie: 7.2
Tytuł projektu: „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców”.
Okres realizacji projektu: 18.08.2011 r. – 28.06.2013 r.
Ogólna wartość projektu: 1.682.027,46 zł
Uzyskana kwota dofinansowania: 1.429.723,34 zł
Opis projektu:
Projekt realizowany jest głównie w Starostwie Powiatowym w Elblągu, choć jego oddziaływanie obejmie cały obszar powiatu. Zakupiony zostanie nowoczesny, wysokiej klasy sprzęt teleinformatyczny, na bazie którego zostaną stworzone interaktywne tematyczne portale internetowe: gospodarczy, turystyczny, drogowy oraz moduły: analityczny i statystyczny, urbanistyki, stacji kontroli pojazdów, zamówień publicznych, geodezyjny – mapy cyfrowe, geodezyjny – operaty techniczne, środowiskowy i ankietowy. Uruchomiony zostanie również system powiadamiania e-mail o szerokim spektrum funkcjonalności: począwszy od informacji o klęskach żywiołowych poprzez informacje o zdarzeniach gospodarczych np. przetargach skończywszy na informacjach o imprezach kulturalnych i wydarzeniach w regionie.
Dzięki wdrożeniu projektu mieszkańcy powiatu elbląskiego będą mogli załatwiać wiele spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, podniesie się poziom jakości obsługi przedsiębiorców. Usprawniona zostanie obsługa interesantów i znacznemu skróceniu ulegnie czas załatwiania poszczególnych spraw.


PROJEKT NR 11

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013
Oś Priorytetowa 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
Działanie 7.2 –“Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”
Poddziałanie 7.2.1 -  “Usługi i aplikacje dla obywateli” PRO 2007-2013.
Tytuł projektu : “E-pacjent – informatyzacja w zakresie obsługi pacjenta oraz wdrożenie e-usług w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku”.
Realizacja projektu związana była z zakupem sprzętu komputerowego oraz wyposażenia szpitala w zintegrowany system informatyczny, system identyfikacji pacjenta, zakup programów komputerowych oraz sprzętu. Przedsięwzięcie umożliwiło przedstawienie on-line szpitalnej oferty pacjentom oraz usprawnienie pracy zakładu opieki zdrowotnej. W ramach projektu wykonano sieć internetową, zakupiono i wdrożono oprogramowanie dla części białej i szarej, zakupiono sprzęt komputerowy (stacja robocza szt. 53, monitory szt. 53, UPS szt. 53, oprogramowanie podstawowe szt. 46, Laptop szt. 3, Tablet szt. Drukarka do opasek na rękę pacjenta szt. 3, Drukarki szt. 17), serwer podstawowy oraz serwer backupowy. Projekt przyczynił się do radykalnej poprawy zarządzania, obsługi Instytucji i użytkowników, wpłyną na dostępność do usług e–zdrowie i w oczywisty sposób do przyrostu ilości usług cyfrowych oraz ilości treści oferowanych drogą elektroniczną dla mieszkańców regionu, a przez to również do wywarcia pozytywnego wpływu na rozwój i budowę społeczeństwa informacyjnego.
Zgodnie z umową wartość Projektu wyniosła 796 601,06 zł wydatki kwalifikowalne 796 601,06 zł w tym dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 677 110,89 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych. Środki własne szpitala to kwota 119 490,17 zł (15% wydatków kwalifikowanych).
Rozpoczęcie inwestycji 20.09.2012 r. – zakończenie finansowe 30.06.2014 r.

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny 2023

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski