Przejdź do treści.

Menu

  pdf SKM C25823021508320 (335 KB)

 Komunikat w związku ze zmianą wzoru oświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) zmieniono brzmienie załącznika nr 1 do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086, dalej: ustawa).

W związku z powyższym od dnia 24 czerwca 2020 r. przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie działającym stacjonarnie:

  1. osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
  2. osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku,

 - zgodnie z nowym wzorem pdf załącznik (230 KB)

W sytuacji udzielania nieodpłatnej pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu – w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego - beneficjent nie składa ww. oświadczenia (art. 28a zdanie trzecie ustawy).

 

pdf Zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości (44 KB)

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz  edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ), zwana dalej „ustawą” oraz akty wykonawcze do ustawy.

 
Zgodnie z wymogami ustawy w Powiecie Elbląskim utworzono 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:
- 1 punkt prowadzony przez Powiat, w którym pomocy udzielają radcy prawni wskazani w drodze porozumienia zawartego z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,
- 1 punkt, którego prowadzenie powierzono organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.
 
Pod działalność punktów przeznaczono zgodnie z wymaganiami lokale powiatowe, w tym jeden lokal znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu, przy ul. Saperów 14A, drugi lokal w Filii Starostwa Powiatowego w Pasłęku, przy ul. Wojska Polskiego 14.
 
W wyniku oceny ofert, prowadzenie w roku 2023 zadania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w jednym punkcie, zlokalizowanym w Pasłęku, powierzono Elbląskiemu Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej.
 
 
Informacja o lokalizacji poszczególnych punktów w Powiecie Elbląskim oraz o godzinach udzielania porad:
 

Punkt Nr 1 - prowadzony przez Powiat Elbląski, usytuowany w Starostwie Powiatowym w Elblągu, ul. Saperów 14A, I piętro, pok. 16, nr tel. 790 293 785

poniedziałek, wtorek, , czwartek, piątek - godz. 9.00 - 13.00

środa - 13.00 - 17.00

 

Punkt Nr 2 – prowadzony przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, usytuowany w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego 14 (Filia Starostwa Powiatowego)

poniedziałek, wtorek, czwartek

godz. 9.00 – 13.00

radca prawny – P. Bożena Hołuj

tel. 601-634-641

środa, piątek

adwokat/poradnictwo obywatelskie

P. Artur Gralik

tel. 604-681-192


W obu punktach porad udzielają radcy prawni.

 
 
1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
3. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
4. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Starosta Elbląski.
 
5. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.
 
6. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 55 239 49 09 codziennie w godzinach od 8.00 do 12.00.
 
7. Osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście, z wyłączeniem środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem ust. 8.
 
8. Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy, osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem (osobom, o którym mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 
Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają Staroście Elbląskiemu, w formie papierowej, na adres: Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82 - 300 Elbląg, z dopiskiem Wydział Organizacyjny, lub elektronicznej na adres: sekretariat@powiat.elblag.pl oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu
od Starosty Elbląskiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.
 
9. Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej:
 
Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje się przez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej, zwanej dalej „kartą pomocy”.
Karta pomocy składa się z części A i części B.
 
Część A karty pomocy wypełnia osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym pozycje zawierające informacje dotyczące osoby uprawnionej mogą być wypełnione przy udziale tej osoby.
 
Część B karty pomocy obejmuje opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej. Wypełnia ją osobiście osoba uprawniona, z wyjątkiem danych zawartych w pkt 1 tej części karty pomocy. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej osobie uprawnionej przekazuje się część B karty pomocy, uprzednio wypełnioną w zakresie danych zawartych w pkt 1.
Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne.
 
W przypadku, gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, zapewnia się jej miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy w zamkniętej urnie znajdującej się w lokalu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna, w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy.
 
Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
W takim przypadku po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona może dobrowolnie przekazać anonimową opinię o udzielonej pomocy prawnej pod numerem telefonu 55 239 49 00 lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@powiat.elblag.pl lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82 - 300 Elbląg, z dopiskiem Wydział Organizacyjny.           
 
 
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA:
 

Starostwo Powiatowe w Elblągu uprzejmie informuję o możliwości korzystania z dyżurów specjalistycznych w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej,

utworzonych na terenie całego kraju – za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Lista punktów znajduję się na stronie internetowej https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

 

REJESTRACJA WIZYTY ONLINE :
 
Zdjęcie numer 1 w artykule: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny 2023

Newsletter

Wydarzenia

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski