Przejdź do treści.

Menu

P O R Z Ą D E K  O B R A D

LXII Sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 24 listopada 2023 r. o godz. 10.00,

sala konferencyjna Starostwa Powiatowego

przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

 

 1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

4. Wręczenie dorocznej nagrody Starosty Elbląskiego w dziedzinie wolontariatu o nazwie „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego”.

5. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 6 października 2023 r. do 24 listopada 2023 r.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Elbląskiego za rok szkolny 2022/2023.

8. Podjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

8.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2033.

8.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023.

8.3 w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Elbląskiego za lata 2021-2022”.

8.4 w sprawie wysokości opłat za usuwanie z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w roku 2024.

8.5 w sprawie aktualizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2025.

8.6 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

8.7 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

8.8 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendiów Starosty Elbląskiego dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski.

8.9 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim dotyczącego przejęcia zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku”.

8.10 projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XIX/89/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Elbląskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Elbląski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

8.11 w sprawie ustalenia warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością Powiatu Elbląskiego dla Radnych Rady Powiatu w Elblągu.

8.12 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2024 rok.

9. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek

 

bip.powiat.elblag.pl

bip

Nieruchomość w Rangórach k. Elbląga do sprzedaży

Połącz się z tłumaczem

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Film Promocyjny 2023

Newsletter

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski