Przejdź do treści.

REGELVERK FÖR TILLDELANDE AV ELBLĄGS DISTRIKTSRADS BESKYDD


Avsnitt 1 Regler för tilldelande av Elblągs distriktsrads beskydd

§ 1. Detta regelverk fastställer regler för Distriktsradets beskydd av alla sorters evenemang ex. idrottstävlingar, kulturevenemang, tävlingar, mässor osv.) med lokal och överlokal omfattning vilka hädanefter kallas "evenemang".

2. I berättigade fall far Distriktsardet besluta att tilldela Elblągs distriktsrads beskydd för evenemang med annan omfattning än den som beskrivs i 1§ 1 st.

§ 2. 1. Elblągs distriktsrad är det enda instans som har rätt att tilldela Elblągs distriktsrads beskydd som en utmärkelse som framhäver den särskilda karaktären av projekt vilka arrangeras i Elbląg distrikt.

2. Distriktsradet far ge sitt beskydd till projekt vilka syftar till verkställande av distriktsrelaterade uppdrag samt bidrar till genomförande av utvecklingsstrategier och -program för distriktet och synnerhet främjar:
- marknadsföring av distriktet
- integration av lokala och regionala samhällen
- stimulans av näringsverksamhet
- utveckling av idrott, turism, kultur
- socialpolitik
- miljöskydd

3. Distriktsradet ger inte sitt beskydd till rent kommersiella projekt samt sadana vilka väcker misstänksamhet vad gäller upprätthallandet av etiska regler.

§ 3. Beskyddet är en honorär utmärkelse.

§ 4.1. Beviljande av beskydd innebär inte att Elblągs distrikt lämnar ekonomiskt stöd till projektet.

2. Beviljande av Elblągs distriktsrads beskydd kan vara grund för distriktet att tilldela ekonomiskt stöd i synnerhet för inköp av statyetter, prispokaler och priser.

§ 5 . Information om beviljandet Elblągs distriktsrads beskydd kungörs pa Distriktsmyndighetens webbsida samt skickas pa traditionellt sätt till sökanden.


Avsnitt 2 Behöriga att ansöka om beviljande av Elblągs distriktsrads beskydd

§ 6. Arrangören lämnar in ansökan om beviljande av Elblągs distriktsrads beskydd för projektet.

§ 7. En arrangör av ett massevenemang är skyldig att uppfylla krav enligt lagen av den 22 augusti 1997 om säkerhet vid massevenemag Polsk författningssamling Dz. U. av 2005 nr 108, pos. 909 med senare ändringar).

§ 8. Ansökan enligt 6 § inlämnas pa ett särskilt formulär som finns tillgängligt pa Elblągs Distriktsmyndighets webbsida: www.powiat.elblag.pl lub eller i Distriktsmyndighetens sekretariat i Elbląg ul. Saperów 14A pok. nr 106. Mall för ansökan om beviljande av Elblągs distriktsrads beskydd utgör bilaga nr 1 till detta regelverk.

§ 9.1. Ansökan om beviljande av Elblągs distriktsrads beskydd ska inlämnas senast 3 manader för det planerade evenemangsdatumet.

2. Ansökningar vilka inlämnas efter denna tidsfrist kommet inte att handläggas.

3. I särskilt ömmande fall far Distriktsradet behandla ansökningar inlämnade efter den tid som fastställs i 9§ 1 st.

Avsnitt 3 Förfarande för Elblągs distriktsrads beskydd

§ 10.1. Arrangören vänder sig till Elbląg distriktsradet med ansökan om beviljande av Elblągs distriktsrads beskydd för ett visst evenemang.

2. Ansökan ska tillställas personligen till Distriktsmyndighetens Sekretariat eller med post till Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.

§ 11.1. Den inlämnade ansökan om beviljande av Elblągs distriktsrads beskydd remitteras till chefen för vederbörande nämnd vid Distriktsmyndigheten för fackmässigt utlatande om beskyddet ska beviljas.

2. Utlatandet utfärdas inom 14 dagar fran inlämnandet av ansökan.

§ 12. Efter utfärdandet av utlatandet av chefen för behörig nämnd, överlämnas ansökan till Elblągs distriktsrad.

§ 13.1. Sökanden meddelas om att beskydd beviljats eller nekats inom 30 dagar fran inlämnandet av ansökan.

2. Vägran att bevilja Elblągs distriktsrads beskydd behöver inte motiveras.

§ 14. 1. Beviljande av Elblągs distriktsrads beskydd utgör en förbindelse för arrangören att inlämna skriftlig redogörelse för evenemanget.

2. Arrangören är skyldig att till Distriktsmyndighetens sekretariat inlämna redogörelsen inom 5 dagar fran projektets slut. Da det är möjligt ska fotografisk dokumentation bifogas redogörelsen för projektet.

§ 15. Sekretariatet för Distriktsmyndigheten i Elbląg för ett register över inlämnade ansökningar och redogörelser för evenemang för vilka Elblągs distriktsrads beskydd beviljats.

§ 16. 1. Beviljande av Elblągs distriktsrads beskydd innebär en skyldighet för arrangören att meddela massmedierna om detta faktum, sätta in lämplig information i pressen och andra publikationer samt visualisera beskydd genom att Distriktets grafiska symboler placeras i platsen där evenemanget äger rum samt pa informations- och marknadsföringsmaterial, dvs. affischer, reklam, inbjudningskort o. dyl.

2. Under pagaende evenemang med Elblągs distriktsrads beskydd är arrangören skyldig att placera Elbląg distrikts grafiska symboler pa väl synlig plats.

3. Utkast till marknadsföringsmaterial med placeringsförslag för distriktets symboler bifogas ansökan om beviljande av Elblągs distriktsrads beskydd.

§ 17. Vid aterkommande evenemang beviljas Elblągs distriktsrads beskydd för varje enskild tillfälle.

§ 18. Underlatenhet av uppfyllande av skyldigheten enligt 14 och 15 §§ kan resultera i att evenemangsarrangören vägras Elblągs distriktsrads beskydd i framtiden.

Avsnitt 4 Förfarande för aterkallande av Elblągs distriktsrads beskydd

§ 19. I särskilda fall far Elbląg distriktsradet med stöd av utlatande fran chefen för vederbörande nämnd vid Distriktsmyndigheten i Elbląg aterkalla ett tidigare beviljat beskydd. Arrangören meddelas omedelbart om aterkallat beskydd.

§ 20. Aterkallelse av Elblągs distriktsrads beskydd innebär att arrangören utan dröjsmal maste upphöra med användandet av den utmärkelse som beviljats sökanden.


Nedan finns bilagor med ansökningsformulär för beviljande av beskydd.

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski