preloader
Przejdź do treści.

Menu

Regulamin

przyznawania stypendiów Starosty Elbląskiego

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski, osiągających wybitne wyniki w nauce, sportowe, artystyczne i społeczne.

§ 1.

1. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym Powiat Elbląski

2. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje:

1) dyrektorom szkół,

2) dyrektorom, prezesom placówek kulturalnych i sportowych,

3) zainteresowanym pełnoletnim uczniom lub ich rodzicom i opiekunom prawnym.

3. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są przez sekretariat Starostwa Powiatowego w Elblągu do 28 lutego danego roku kalendarzowego za pierwszy semestr i do 10 lipca za drugi semestr.

§ 2.

1.Stypendium może być przyznane za szczególne osiągnięcia w nauce:

1) laureatowi i uczestnikowi finału międzynarodowej, krajowej olimpiady przedmiotowej lub ogólnopolskiego konkursu wiedzy.

2) laureatowi finału wojewódzkiej olimpiady przedmiotowej lub wojewódzkiego konkursu wiedzy.

3) uczniowi uzyskującemu celujące i bardzo dobre wyniki w nauce i który spełnił warunki do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem oraz uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0.

2. Stypendium może być przyznane za szczególne osiągnięcia artystyczne:

1) laureatowi lub zdobywcy wyróżnienia w finale międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego.

2) laureatowi wojewódzkiego bądź makroregionalnego konkursu artystycznego.

3. Stypendium może być przyznane za szczególne osiągnięcia sportowe:

1) zdobywcy I, II lub III miejsca w finale międzynarodowych albo ogólnopolskich zawodów w sportach indywidualnych lub zespołowych.

2) zdobywcy I, II lub III miejsca w wojewódzkich zawodach w sportach indywidualnych.

4. Stypendium może być przyznane za szczególne osiągnięcia społeczne wolontariat) uznane na poziomie co najmniej wojewódzkim.

§ 3.

Warunkiem przyznania stypendium za osiągnięcia określone w § 2 jest uzyskanie przez ucznia co najmniej oceny dobrej z zachowania.

§ 4.

1. Stypendium nie może przekroczyć dziesięciokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium dla ucznia proponuje Komisja Stypendialna.

2. Wysokość funduszu przeznaczonego na stypendia w danym roku budżetowym określa każdorazowo Rada Powiatu w Elblągu.

3. Stypendium przyznaje się uczniowi na okres jednego semestru.

4. Uczniowi uczęszczającemu do klasy kończącej dany etap edukacyjny, stypendium przyznaje się tylko za pierwszy semestr roku szkolnego.

5. Stypendium wypłacane jest jednorazowo.

6. Wręczenie okolicznościowych listów informujących o przyznaniu stypendium następuje na sesji Rady Powiatu w Elblągu w terminie ustalonym z Przewodniczącym Rady i Starostą.

§ 5.

1. Zgłaszający powinien wypełnić formularz wniosku o przyznanie stypendium, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy załączyć:

1) opinię rady pedagogicznej szkoły lub opinię dyrektora, prezesa placówki kulturalno - oświatowej lub sportowej,

2) uwierzytelnione – za zgodność z oryginałem – kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku,

3) w przypadku zgłoszenia dokonanego przez pełnoletniego zainteresowanego lub przez jego rodziców lub opiekuna prawnego do wniosku należy dołączyć opinię autorytetu specjalisty lub trenera) w danej dziedzinie, informację szkoły ouzyskiwanych wynikach w nauce oraz opinię rady pedagogicznej.

3. Wnioski niekompletne, niewłaściwe wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 6.

Czynności związane z opiniowaniem wniosków o przyznanie stypendium przeprowadza komisja stypendialna powołana przez Zarząd Powiatu, składająca się z dwóch przedstawicieli Rady Powiatu i dwóch pracowników merytorycznych Starostwa Powiatowego.

§ 7.

Wnioski rekomendowane przez komisję stypendialną ostatecznie zatwierdza Zarząd Powiatu.

§ 8.

Środki finansowe na stypendia dla uczniów zostaną przekazane przez Starostwo Powiatowe macierzystym szkołom, gdzie nastąpi ich wypłata.

Uchwała Nr VI / 23 /2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Starosty Elbląskiego dla uzdolnionej młodzieży będącej uczniami szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski - http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_elblaski/3444/Nr_VI_23_2015/

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski