preloader
Przejdź do treści.

Menu

PROJEKT NR 1

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Osi priorytetowa: Kadry dla gospodarki
Działanie: 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie: 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT Elbląg
Tytuł projektu:„Wiem jak i pracuję – staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym drogą do szybkiego zatrudnienia”
Miejsce realizacji projektu: Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
Okres realizacji projektu: 05.2017 r. - 31.10.2018 r.
Ogólna wartość projektu: 308.850,00 zł
Wkład własny powiatu elbląskiego: 31.250,00 zł.|
Opis projektu: Priorytetem projektu ,,Wiem i jak pracuje’’ jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. Celem jest podniesienie u uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym kompetencji zawodowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnienia uczniów poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego.
Dzięki realizacji projektu 48 uczniów którzy mają ukończone 18 lat będzie mogło odbyć staże zawodowe u 6 pracodawców, których profil działalności jest zgodny z zawodem plastyka w okresie miesięcy wakacyjnych w 2017 r. i 2018 r. Staż u pracodawcy będzie wynosił 150 godzin. Dodatkowym celem projektu będzie doskonalenie zawodowe 7 nauczycieli przedmiotów artystycznych pozwalające na zdobycie umiejętności wymaganych na współczesnym rynku pracy. Nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych. Dzięki udziałowi w projekcie poznają nowoczesne programy, uzupełnia swoją wiedzę i pogłębią swoje umiejętności.

 

PROJEKT NR 2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Oś priorytrtowa: RPWM 11.00.00. Włączenie społeczne
Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym
Tytuł projektu: "Aktywny start w przyszłość"
Okres realizacji projektu: 01.07.2017 - 30.11.201
Miejsce realizacji projektu: Województwo Warmińsko-Mazurskie w obrębie Powiatu Elbląskiego
Wkład własny wynosi 8,00%, dofinansowanie natomiast 92%.
Lider: świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych
Partnerzy: zasiłki okresowe i celowe
Opis: Projektu polega na:
-
zwiększeniu dostępu do usług społecznych i wzrostu liczby osób objętych usługami społecznymi, które zagrożone są ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego,
- objęciem usługami wsparcia w okresie 01.07.2017 - 30.11.2018 rodzin zamieszkałych w powiecie elbląskim korzystających ze wsparcia pomocy społecznej.

 

PROJEKT NR 3

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Tytuł projektu: Nowoczesny staż - mobilny uczeń RPWM.02.04.01-28-0010/17
Osi priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki;

Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego;
Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe;
Okres realizacji: 01.09.2017 r-31.08.2019 r.
Wartość projektu ogółem: 513 610,13 zł
dofinansowanie 455 852,13 zł;
wkład powiatu elbląskiego 57 758 zł
Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół w Pasłęku; 14-400 Pasłęk, ul. Zwycięstwa 28
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół w Pasłęku wśród 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk. Wsparcie skierowane do uczniów dotyczy indywidualnego poradnictwa edukacyjno-zawodowego, organizacji kursów i staży we współpracy z lokalnymi pracodawcami, ponadto 8 nauczycieli podniesie umiejętności i kwalifikacje zawodowe poprzez realizację studiów podyplomowych i staży u pracodawców. Szeroki zakres wsparcia ma na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry średniego szczebla do pracy w sektorze turystyki - przedsiębiorczych, kreatywnych, mobilnych absolwentów szkoły. Nastąpi zacieśnienie, stałej i sformalizowanej współpracy Zespołu Szkół w Pasłęku z lokalnymi pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego.

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski