preloader
Przejdź do treści.

Menu

 

 


Zarząd Powiatu w Elblągu przedkłada do konsultacji społecznej projekt uchwały Rady Powiatu w Elblągu w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

 

Ewentualne uwagi i opinie można przesyłać na formularzu załączonym do uchwały Nr XXXV/44/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji załącznik Nr 1).

 

Uwagi i opinie Starostwo Powiatowe w Elblągu przyjmuje od 20.09.2012 r. do 04.10.2012 r. na adres poczty elektronicznej ngo.powiat.elblaski@wp.pl lub pisemnie, bezpośrednio do sekretariatu urzędu na adres: Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.

 

W terminie do 04.10.2012 r. żadne uwagi co do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 nie wpłynęły. Konsultacje zakończono.

 


Podstawowym dokumentem planistycznym rozwoju Powiatu Elbląskiego
jest Strategia Rozwoju Powiatu Elbląskiego, która określa misję, wizję oraz cele i kierunki działań do roku 2015.
Dokument ten opracowany przez pracowników Starostwa powiatowego w Elblągu Metodą Aktywnego Planowania Strategii to wynik aktualizacji Strategii Trwałego Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Elbląskiego opracowanej w 2000 roku.
Zaktualizowana strategia została uchwalona przez Radę Powiatu w Elblągu
we wrześniu 2007 r.
Aktualizację strategii wymusiły zmieniające się realia, w tym m.in. przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.
Strategia Rozwoju Powiatu Elbląskiego na lata 2007 – 2015 to dokument zawierający koncepcję wieloletnich działań wyznaczonych w oparciu o diagnozę sytuacji powiatu oraz analizę jego atutów i słabych stron. Strategia wyznacza główne cele rozwoju oraz kierunki działania, które dążą do optymalnego wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów powiatu i jego otoczenia. Istotą strategii jest wybór sposobów realizacji stworzonej wizji powiatu w odniesieniu do zmieniających się warunków zewnętrznych, przy trwale zakreślonym horyzoncie czasowym.
Przy opracowaniu Strategii korzystano z danych regionalnych oraz analiz własnych.
W proces aktualizacji Strategii zostało włączonych kilkadziesiąt osób, będących reprezentantami środowisk społecznych, samorządowych, Rady Powiatu.
Opinie prosimy przesyłać na adres e-mail: dialogspoleczny@powiat.elblag.pl
Strategia Rozwoju Powiatu Elbląskiego:
http://www.powiat.elblag.pl/pliki/Strategia%202007-2015.pdf

 
Zarząd Powiatu w Elblągu przedkłada do konsultacji społecznej projekt uchwały Rady Powiatu w Elblągu w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
 
Ewentualne uwagi i opinie można przesyłać na formularzu załączonym do uchwały Nr XXXV/44/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji załącznik Nr 1).
 
Uwagi i opinie Starostwo Powiatowe w Elblągu przyjmuje od 26.10.2011 r. do 09.11.2011 r. na adres poczty elektronicznej ngo.powiat.elblaski@wp.pl lub pisemnie, bezpośrednio do sekretariatu urzędu na adres: Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.
 
W terminie do 09.11.2011 r. żadne uwagi co do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 nie wpłynęły. Konsultacje zakończono.
 

Zarząd Powiatu w Elblągu przedkłada do konsultacji społecznej projekt Uchwały Rady Powiatu w Elblągu w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 
Ewentualne uwagi i opinie można przesyłać na formularzu załączonym do uchwały Nr XXXV/44/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji załącznik Nr 1).
 
Uwagi i opinie Starostwo Powiatowe w Elblągu przyjmuje od 24.02.2011 r. do 10.03.2011 r. na adres poczty elektronicznej: ngo.powiat.elblaski@wp.pl lub pisemnie, bezpośrednio do sekretariatu urzędu na adres: Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.
 
W terminie do 10-03-2011 r. żadne uwagi co do projektu uchwały w sprawie przyjęcia trybu powołania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego nie wpłynęły. Konsultacje zakończono.
 

 
Zarząd Powiatu w Elblągu przedkłada do konsultacji społecznej projekt uchwały Rady Powiatu w Elblągu zmieniający Uchwałę Nr XXXVII/62/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
 
 
Ewentualne uwagi i opinie można przesyłać na formularzu załączonym do uchwały Nr XXXV/44/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji załącznik Nr 1).
 
Uwagi i opinie Starostwo Powiatowe w Elblągu przyjmuje od 14.01.2011 r. do 28.01.2011 r. na adres poczty elektronicznej
ngo.powiat.elblaski@wp.pl lub pisemnie, bezpośrednio do sekretariatu urzędu na adres: Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.
 
W terminie do 28-01-2011 r. żadne uwagi co do projektu zmieniający Uchwałę Nr XXXVII/62/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011nie wpłynęły. Konsultacje zakończono.
 

 
Zarząd Powiatu w Elblągu przedkłada do konsultacji społecznej projekt uchwały Rady Powiatu w Elblągu w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
 
Ewentualne uwagi i opinie można przesyłać na formularzu załączonym do uchwały Nr XXXV/44/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 17 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji załącznik Nr 1).
 
Uwagi i opinie Starostwo Powiatowe w Elblągu przyjmuje od 06.10.2010 r. do 21.10.2010 r. na adres poczty elektronicznej ngo.powiat.elblaski@wp.pl lub pisemnie, bezpośrednio do sekretariatu urzędu na adres: Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg.
 
W terminie do 21-10-2010 r. żadne uwagi co do projektu uchwały wsprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 nie wpłynęły. Konsultacje zakończono
 

 
W załączeniu przedkłada się do konsultacji społecznej projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 
Ewentualne uwagi można przesyłać w terminie do 10-09-2010 r. na adres poczty elektronicznej: ngo.powiat.elblaski@wp.pl lub: Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14a, 82-300 Elbląg
 
W terminie do 10-09-2010 r. żadne uwagi co do projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej nie wpłynęły. Konsultacje zakończono.

 

Wydarzenia

Newsletter

zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 055/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 055/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP: 578-25-24-428
REGON: 170753615
Copyright © 2015 Powiat Elbląski