preloader
Przejdź do treści.

Menu

Podczas XXX sesji Rady Powiatu w dniu 26 czerwca wręczone zostały nagrody i wyróżnienia laureatom tegorocznej, czwartej już, edycji powiatowego konkursu „Wieś z inicjatywą”. Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych inicjatyw zrealizowanych przez mieszkańców wsi w 2013 r. Przedstawicielom zwycięskich miejscowości nagrody wręczali starosta Sławomir Jezierski i przewodniczący Ryszard Zagalski.

Ogólne założenia konkursu to:

 1. Wyłonienie i promocja najbardziej aktywnych wsi, które dzięki własnej, społecznej aktywności poprawiły jakość życia w swojej miejscowości.
 2. Promocja działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną oraz zainspirowanie innych wsi do podjęcia działań.
 3. Wykorzystanie lokalnych zasobów miejscowości do jej rozwoju i promocji.
 4. Promocja projektów realizowanych z inicjatywy społeczności lokalnej.

Wieś do Konkursu mógł zgłosić sołtys i/lub działające we wsi stowarzyszenie. Zgłoszoną inicjatywę/inicjatywy potwierdzał wójt/burmistrz.

W 2014 r. do konkursu zgłosiło się 14 wsi dla porównania w 2013 r. - 13, w 2012 r. - 14, a w 2011 r. - 12 tj.:

Z gminy Pasłęk

 1. Kwitajny – zgłoszenie sołtys Małgorzata Stanisławska oraz Stowarzyszenie „Kwitajny z historią w przyszłość”.
 2. Rydzówka – zgłoszenie sołtys Eliza Tararuj.
 3. Zielonka Pasłęcka – zgłoszenie sołtys Krystyna Krasińska i Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce Pasłęckiej.
 4. Nowa Wieś – zgłoszenie sołtys Piotr Becmer.

Z gminy Tolkmicko

 1. Kadyny – zgłoszenie sołtys Ewa Świątek-Kulicka oraz Stowarzyszenie „Kadyny”.
 2. Pogrodzie – zgłoszenie sołtys Beata Ciołek.

Z gminy Młynary

 1. Karszewo – zgłoszenie sołtys Maria Kamecka oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Karszewa „Pióropusznikowy Gaj”.

Z gminy Godkowo

 1. Godkowo – zgłoszenie sołtys Sławomir Łesyk.

Z gminy Gronowo Elbląskie

 1. Wikrowo – zgłoszenie sołtys Krzysztof Wdowiak.

Z gminy Milejewo

 1. Zalesie – zgłoszenie Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie „Zalesianka”.
 2. Piastowo – zgłoszenie sołtys Roman Gołąb oraz Stowarzyszenie „Nasza wieś – Piastowo”.

Z Gminy Markusy

 1. Zwierzno – zgłoszenie sołtys Jan Józefowicz.
 2. Markusy – zgłoszenie sołtys Andrzej Pawełoszek.

Z gminy Rychliki

 1. Rejsyty – zgłoszenie sołtys Anna Dmytryszyn. Obecnie funkcję sołtysa pełni Beata Watkowska.

Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z wnioskami i wizji terenowej wszystkich 14 wsi zgłoszonych do konkursu bardzo wysoko oceniła ich społeczną aktywność, innowacyjność, kreatywność, umiejętność pracy zespołowej, dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego, a przede wszystkim bezinteresowność i olbrzymie zaangażowanie w działania na rzecz poprawy warunków życia i bycia w swoich małych ojczyznach. Wspólna praca, zrozumienie, gotowość wspomagania innych i radość z dużych i małych sukcesów sprzyjały i sprzyjają poszukiwaniu pomysłów do kolejnych działań.

Szczególne uznanie należy się dla tych społeczności, które zainicjowały i podjęły się w 2013r. realizacji znaczących inwestycji, w tym sakralnych, budowy małej infrastruktury wykorzystywanej przez mieszkańców na miejsca spotkań, odpoczynku i organizację imprez integracyjnych, place zabaw dla dzieci, różnych instalacji wyróżniających daną wieś na tle innych miejscowości, organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych ściśle związanych z przeszłością historyczną swojej wsi, wyszukiwania haseł tematycznych dla swoich wsi i podejmowania się działań utrwalających marki tych miejscowości, dbałość o estetykę i porządek.

To dzięki aktywności mieszkańców nasza elbląska wieś pięknie, buduje się i powoduje, że chce się mieszkać na wsi.

Cieszy także fakt, że każdego roku stają do rywalizacji nowe miejscowości, dotychczas niebiorące udziału w konkursach ogłaszanych wcześniej przez samorząd powiatowy. W 2014r. do konkursu zgłosiło się 5 takich wsi.

Wśród wszystkich miejscowości, które były dotychczas oceniane jest kilka, które zasługują na miano lidera inicjatyw lokalnych. Do takich wsi można bez wątpienia zaliczyć oceniane w roku bieżącym i w latach wcześniejszych sołectwo Pogrodzie, gm. Tolkmicko. Olbrzymia w tym zasługa sołtysa Beaty Ciołek, która we współpracy z miejscową OSP i mieszkańcami wiele dokonała w swojej wsi. To dzięki wspólnej pracy i pomysłom mieszkańców, a przede wszystkim umiejętności integracji lokalnej społeczności oraz zgodzie wieś stawiana jest za wzór - przykład pozytywnych zmian wypracowanych wspólną pracą. Oprócz pracy własnej, potrafią zdobywać środki krajowe i unijne na swoje pomysły, a także, co jest bardzo ważne, dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi w powiecie, województwie i kraju. Są ambasadorami inicjatyw lokalnych oraz wsi tematycznych. Pogrodzie znalazło się na liście wsi tematycznych z nazwą „Pogrodzie - Wioska dzieci”. Wieś ma ciągle nowe pomysły na doskonalenie wizerunku swojej małej ojczyzny.

Za wszystkie te osiągnięcia komisja konkursowa zaproponowała dla wsi Pogrodzie, poza regulaminem konkursowym, ufundowanie tablicy Lider inicjatyw lokalnych Powiatu Elbląskiego w konkursie Starosty Elbląskiego „Wieś z inicjatywą” .

Wyróżnienia otrzymały:

 1. Zalesie, gm. Milejewo, za inicjatywy: ozdobienie miejscowości w sposób trwały poprzez postawienie smerfnego witacza i tablicy informacyjnej, uporządkowanie brzegu stawu tj. montaż i ustawienie ławek oraz stołów i nasadzenie drzew, doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt komputerowy i multimedialny z programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, realizację 2-tygodniowego projektu wakacyjnego dla 25 dzieci z Zalesia z programu „Pożyteczne wakacje” z Fundacji Wspomagania Wsi.

Nagroda 1000 zł.

 1. Markusy, gm. Markusy, za inicjatywy: remont krzyża przy drodze we wsi wymurowanie ogrodzeń z kamienia, odnowienie figurki Pana Jezusa, ułożenie polbruku, zamontowanie ławek, malowanie ogrodzenia, wykonanie i zamontowanie kapliczki i oświetlenia dbanie o cmentarz menonicki, uporządkowanie ogródka jordanowskiego, umieszczenie tabliczek z numeracją domów w całej miejscowości, a także za umiejętność pracy wspólnej i zgodę wszystkich organizacji, jednostek i instytucji działających we wsi na rzecz realizacji zadań integrujących społeczność lokalną.

Nagroda 1000 zł.

 1. Karszewo, gm. Młynary, za inicjatywy: uporządkowanie terenu wokół stawu we wsi ustawienie klombów i nasadzenia kwiatów, zbudowanie przy stawie trzech miejsc cumowniczych dla łodzi pokrycie dachu wiaty przy świetlicy drewnianym gontem, udział zespołu „Karszewianki” na krajowym spotkaniu klastrów handlowych, występ zespołu ludowego „Karszewianki” na targach turystycznych „Jantur” w Kaliningradzie, uczestnictwo w targach Smaki Warmii i Mazur pt. „Kiermasz”, realizację zadania „Atrakcyjny staw w Karszewie”, „Pamiętajmy o ogrodach”, organizację przeglądu artystycznego „Po sąsiedzku”.

Nagroda 1000 zł.

 1. Wieś Rydzówka, gm. Pasłęk za inicjatywy: uporządkowanie i wyposażenie boiska do gry w piłkę nożną, barierkę ochronną oraz ogrodzenie z siatki, akcję „korek”, organizację imprezy pt. „Oficjalne przekazanie boiska do gry w piłkę nożną”, udział w „Festynie sołectw”. Dbałość o wizerunek i porządek we wsi.

Nagroda 1000 zł.

Nagrody:

III miejsce - Zielonka Pasłęcka, gm. Pasłęk – za inicjatywy: remont nawierzchni chodników o dł. 80 m i 160 m, organizację mini recitalu rozśpiewanej rodziny Brackich, zawody gminne i powiatowe Ochotniczej Straży Pożarnej z Zielonki Pasłęckiej, obchody Dnia Dziadka, Dnia Matki i Dnia Dziecka oraz Dnia Unii Europejskiej, uczestnictwo w Festynie Sołectw – Pożegnanie Wakacji 2013 r. i w konkursie województwa warmińsko-mazurskiego „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2013 r.”, uczestnictwo w konkursie Miasta i Gminy Pasłęk „Aktywna, piękna i czysta wieś 2013” oraz „Konkursie na najładniejszą posesję 2013”, obchody Dnia Odzyskania Niepodległości 2013 i organizację Dożynek Diecezjalnych.

Nagroda 3000 zł.

II miejsce - Godkowo, gm. Godkowo – za inicjatywy: rekonstrukcję cerkwi greckokatolickiej, która została przeniesiona do Godkowa z miejscowości Kupna koło Przemyśla, umieszczenie tabliczek z numerami posesji i klombów z kwiatami, stworzenie bajkowego placu zabaw oraz zbudowanie schodów koło świetlicy wiejskiej, a także za umiejętność pracy wspólnej przedstawicieli gminy i mieszkańców na rzecz realizacji zadań integrujących społeczność lokalną.

Nagroda 5000 zł.

I miejsce - Zwierzno, gm. Markusy – za inicjatywy: uroczyste otwarcie zmodernizowanej biblioteki wystrój pomieszczeń i poczęstunek ogrodzenie dookoła cmentarza, porządkowanie terenu, w tym boiska trawiastego przy szkole i sali gimnastycznej oraz wyczyszczenie starego basenu przy szkole, organizację spotkań Klubu Seniorów w 2013 roku odbyło się 37 spotkań, udział wzięło 219 osób przeprowadzenie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, realizację projektu „Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato”, „Dzień Pluszowego Misia”, głośne czytanie „Zemsty”, spotkanie integracyjne „Pod lipami”, zajęcia otwarte w czasie ferii, postawienie nowego przystanku w Zwierznie, współpracę ze Szkołą Podstawową, organizację warsztatów komputerowych, organizację wycieczek krajoznawczo-turystycznych, andrzejek, spotkania wigilijnego dla mieszkańców, a także za umiejętność pracy wspólnej i współpracę wszystkich organizacji, jednostek i instytucji działających we wsi na rzecz realizacji zadań integrujących społeczność lokalną.

Nagroda 7000 zł.

Niezależnie od przyznanych miejsc i wyróżnień wszystkie wsie uczestniczące w konkursie zasługują na uznanie i szacunek za ich trud i społeczną aktywność mającą na celu aktywizację i integrację społeczności lokalnej. Otrzymały one okolicznościowe dyplomy za udział w konkursie.

Liczymy, że konkurs będzie miał w latach kolejnych tak duże zainteresowanie jak w roku bieżącym. Warto promować swoje dokonania, by zarażać innych swoją aktywnością i mieć wpływ na poprawę jakości życia na wsi.

Gabriela Effenberg

Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: Laureaci konkursu „Wieś z inicjatywą” – edycja 2014
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: Laureaci konkursu „Wieś z inicjatywą” – edycja 2014
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: Laureaci konkursu „Wieś z inicjatywą” – edycja 2014
Zdjęcie numer 4 galerii dla artykułu: Laureaci konkursu „Wieś z inicjatywą” – edycja 2014
Zdjęcie numer 5 galerii dla artykułu: Laureaci konkursu „Wieś z inicjatywą” – edycja 2014
Zdjęcie numer 6 galerii dla artykułu: Laureaci konkursu „Wieś z inicjatywą” – edycja 2014
Zdjęcie numer 7 galerii dla artykułu: Laureaci konkursu „Wieś z inicjatywą” – edycja 2014

Wydarzenia

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski