Przejdź do treści.

 

Zakładanie Uczniowskich Klubów Sportowych
i Klubów Sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej
 
Procedury związane z zakładaniem i rejestracją Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Klubów Sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej określają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych Dz.U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449).
 
Starostwo Powiatowe w Elblągu prowadzi rejestr Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Klubów Sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej, których siedziba mieści się na terenie powiatu elbląskiego.
 
W celu dokonania wpisu do rejestru należy złożyć następujące dokumenty:
1. Wniosek o wpisanie klubu do ewidencji z następującymi załącznikami:
  1. Protokół z Zebrania Założycielskiego.
  2. Lista Założycieli.
  3. Statut w 3 egzemplarzach.
  4. Lista obecności na Zebraniu Założycielskim.
  5. Dowód opłaty skarbowej.
2. Wniosek o wpisanie składu Zarządu do ewidencji wraz z odpisem uchwały).
3. Wniosek o wpisanie składu organu kontroli wewnętrznej - Komisji Rewizyjnej wraz z odpisem uchwały).
 
Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem wniosku o wpis do ewidencji.
 
 
 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia           4 maja 2016r.), dalej zwane jako RODO, informuję, iż:

Administrator

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Elblągu reprezentowane przez Starostę Elbląskiego,

Kontakt z administratorem możliwy jest:

- pod adresem korespondencyjnym: ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg;

- pod adresem e-mail: sekretariat@powiat.elblag.pl;

- pod numerem telefonu 55 2639 49 00.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: gdawidziuk.iod@powiat.elblag.pl

Cel przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie oraz Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r. w sprawie ewidencji klubów sportowych w związku z art. 6 ust 1 lit. c RODO. Następnie dane będziemy przechowywać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów, porozumień podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, a w szczególności: operatorzy pocztowi oraz podmioty zapewniające zdalną obsługę IT dla systemów, w których dane osobowe mogą być przetwarzane. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową wpisu klubu sportowego do ewidencji.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobom, których dane są przetwarzane służy prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania – poprawienia swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Realizacja niektórych uprawnień może podlegać ograniczeniom ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

Skarga do organu nadzorczego

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.

Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas ewidencjonowania uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, a po tym czasie będą przechowywane przez okres określony kategorią archiwalną zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przekazywanie danych, profilowanie

Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Poniżej zamieszczono przykładowe formularze wymaganych dokumentów:

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski