Przejdź do treści.

Dnia 23 października 2009 r. odbyła się XXV sesja Rady Powiatu w Elblągu. W porządku obrad, obok zwyczajowych punktów, znalazło się wręczenie Stypendiów Starosty Elbląskiego za II semestr roku szkolnego 2008/2009 dla uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce, w sporcie i za osiągnięcia artystyczne.

Tym razem stypendia otrzymało 36 uczniów: z Zespół Szkół w Pasłęku - Natalia Błaszczyk, Katarzyna Czarska, Paweł Hulanicki, Wojciech Ignasz, Anna Konopka, Sylwia Kosiorek, Michał Koszyk, Karolina Kowalczyk, Michał Kubaszek, Aneta Kuc, Elżbieta Kucej, Jakub Kutkiewicz, Agnieszka Łozińska, Damian Markiewicz, Paula Mendelewska, Martyna Mońska, Magdalena Październik, Agnieszka Połeć, Tomasz Rybnicki, Agata Sacharczuk, Olga Sejczak, Katarzyna Srebrnik, Alicja Świstak, Anna Tarasiuk, Karolina Tarasiuk, Przemysław Wiśniewski, Aneta Wlizło, Magdalena Wlizło, Kamil Wójcik, Franciszek Wróbel, Marta Zarzeczna i Magdalena Zenowicz; z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - Natalia Pacek i Adam Kwieciński; z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Elblągu - Małgorzata Gołębiewska; z III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu - Katarzyna Kostyra.

Miłym akcentem było również wręczenie okolicznościowych statuetek 10-lecia powiatu elbląskiego Stanisławowi Lechecie, dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu oraz Bogdanowi Szymanowskiemu, dyrektorowi Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu. Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Zagalski podkreślał ogromne osobiste zaangażowanie obu panów w realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców powiatu elbląskiego.

Radni przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych w placówkach oświatowych powiatu elbląskiego za rok szkolny 2008/2009 prezentację zamieszczamy poniżej w odrębnym pliku). Starosta Sławomir Jezierski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres od 11 września 2009 r. do 23 października 2009 r., następnie analizę i ocenę struktury bezrobocia w powiecie elbląskim za I półrocze 2009 r. omówiła Iwona Radej, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Radni podjęli także 11 uchwał:
1. w sprawie zatwierdzenia zmian zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XVIII/70/08 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok.
3. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Sukces maturalny młodzieży powiatu elbląskiego z przedmiotów matematyczno , przyrodniczych szansą zrealizowania planów życiowych” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Matematyka w szkole i w pracy” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Dodatkowe umiejętności w wykształceniu zawodowym perspektywą na lepszą przyszłość” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Elbląski.
7. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010.
8. w sprawie wydania opinii dotyczącej likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej , Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
9. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/40/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku Rady Powiatu w Elblągu w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku.
10. zmianę Uchwały Nr XX/12/09 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2oo9 na realizację tych zadań.
11. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Pasłęku.

Zdjęcie numer 1 galerii dla artykułu: XXV sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 2 galerii dla artykułu: XXV sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 3 galerii dla artykułu: XXV sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 4 galerii dla artykułu: XXV sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 5 galerii dla artykułu: XXV sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 6 galerii dla artykułu: XXV sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 7 galerii dla artykułu: XXV sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 8 galerii dla artykułu: XXV sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 9 galerii dla artykułu: XXV sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 10 galerii dla artykułu: XXV sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 11 galerii dla artykułu: XXV sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 12 galerii dla artykułu: XXV sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 13 galerii dla artykułu: XXV sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 14 galerii dla artykułu: XXV sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 15 galerii dla artykułu: XXV sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 16 galerii dla artykułu: XXV sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 17 galerii dla artykułu: XXV sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 18 galerii dla artykułu: XXV sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 19 galerii dla artykułu: XXV sesja Rady Powiatu
Zdjęcie numer 20 galerii dla artykułu: XXV sesja Rady Powiatu
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 170747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski