preloader
Przejdź do treści.

Menu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
ogłasza nabór na stanowisko
„KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ”

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg

II. OKREŚLENIE STANOWISKA: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

III. RODZAJ UMOWY: zlecenie

IV. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która posiada:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie:
  a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,

Ponadto:

 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,


V. WYMAGANIA MERYTORYCZNE:

 1. znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.135 z późn. zm.) oraz powiązanych aktów wykonawczych,
 2. znajomość ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 3. znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).


VI. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 2. odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. komunikatywność, dyspozycyjność, kultura osobista, odporność na stres,
 5. dokładność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 6. umiejętność interpretowania przepisów,
 7. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
 8. umiejętność sporządzania sprawozdań,
 9. umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,
 10. umiejętność obsługi komputera pakietu MS Windows oraz pakietu Office,
 11. mile widziane doświadczenie jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 12. prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.

VII. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 8. współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 9. wydawanie opinii w przedmiocie wytoczenia przez kierownika PCPR powództwo o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;
 10. sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie;
 11. w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje to art. 53 ust. 1 ustawy;
 12. sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;
 13. w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje to art. 61 ust. 1 ustawy;
 14. wydawanie opinii dla osoby, która w zastępstwie będzie mogła prowadzić rodzinny dom dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego rodzinny dom dziecka;
 15. w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje to art. 67 ust. 2 ustawy;
 16. w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z prowadzeniem rodzinnego domu dziecka sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w tej formie pieczy zastępczej większej liczby dzieci, niż przewiduje to art. 67 ust. 3 ustawy;
 17. wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do innej placówki opiekuńczo – wychowawczej tego samego typu;
 18. konsultacje w zakresie oceny sytuacji dziecka;
 19. konsultacje w zakresie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;
 20. pełnienie funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia;
 21. pomoc wychowankowi przy tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia;
 22. współpraca z ośrodkiem adopcyjnym;
 23. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 24. gromadzenie wszelkich niezbędnych informacji o rodzinie,
 25. prowadzenie monitoringu postępów i efektów podejmowanych prac,
 26. dokumentowanie własnej pracy poprzez przygotowanie sprawozdania miesięcznego, dziennika pracy,
 27. przygotowywanie innych niezbędnych materiałów i dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami na stanowisku pracy,
 28. podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony tajemnicy służbowej
  i państwowej,
 29. informowanie o wszelkich zaistniałych problemach.


VIII. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys CV) i list motywacyjny opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz. U z 2014 r., poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych tekst jednolity Dz.U z 2014 r., poz. 1202)”;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności;
 4. dokument poświadczający co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka zgodnie art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w przypadku osób, o których mowa w pkt IV ppkt 3 lit. b niniejszego ogłoszenia,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy świadectwa pracy
 6. oświadczenia kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego:
  - o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

- o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

IX. MIEJSCE ŚWIADCZENIA PRACY:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu oraz teren powiatu elbląskiego. Praca głównie w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Praca wiąże się z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu elbląskiego dotyczy miejsc zamieszkania rodzin zastępczych będących pod opieką Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej). Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Praca nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

X. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" w terminie do dnia 15.12.2014 roku do godz. 15.30.

Oferty, które wpłyną do Powiatowego Centrum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wydarzenia

Newsletter

Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
Olsztyn Mazury
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
zwiazek powiatow polskich
150 lat Kanału Elbląskiego
kraina kanalu elblaskiego
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski
ul. Saperów 14 A, 82-300 Elbląg tel. 55/ 239-49-00, 239-49-09
fax: 55/ 232-42-26
starosta.neb@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat.elblag.pl

NIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: 578-25-24-428
REGON: 170753615
NIP Powiatu Elbląskiego: 578-30-55-579
REGON: 140747690
Copyright © 2015 Powiat Elbląski